نیروی‹جوان‹تحصیلکرده؛‹بستر‹تحقق‹انقالب‹صنعتی‹چهارم‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

جواد جاس/بی / دبیر علمی دومین کنفرانس بینالمللی انقالب صنعتی چهارم :

در کش//ورمان زیرس//اختهای الزم، نی//روی جوان، خبره و تحصیلک//رده و صنعت//ی متفاوت از صنعت منطقه وج//ود دارد که مجموع این عوامل میتواند بس//تر مناس//بی برای تحقق انق//الب صنعتی چهارم در کش//ور باش//د. از این رو ما میتوانیم به کمک ظرفیتهای موجود در کشور جهش خوبی داش//ته باشیم و به سطح مطلوب برسیم. کشور ما در برخی از فناوریها همچون نانو به پیشرفت رسیده و این فرصت مناسبی برای جوانان اس//ت. ما نباید چش//مانداز ناامیدکنندهای داشته باش//یم و باور دارم که اگر مس//یر را درست طی کنیم همچون بسیاری از کشورها میتوانیم بسیاری از کسبوکارها را مدیریت کنیم و به جایگاه مطلوب در جهان برسیم.

تاکنون در جهان 4 انقالب صنعتی برای افزایش تولید رخ داده اس//ت؛ در انق//الب صنعتی نخس//ت، آب و نیروی بخار در انق//الب صنعتی دوم، نیروی برق و در انقالب صنعتی س//وم، الکترونیک و فناوری اطالعات بر تولید انبوه موثر بودند. در حال حاضر نیز انقالب صنعتی چهارم بر سومین انقالب یعنی روی انقالب دیجیتالی که از میانه قرن گذش//ته به این سو رخ داده، در حال ایجاد اس//ت. ویژگی این انقالب ادغام فناوریهایی اس//ت که خطوط موجود می//ان حوزههای فیزیک//ی، دیجیتالی و بیولوژیک//ی را از بین میبرد. انقالب صنعتی چهارم تحولی است که از آلمان شروع و در سراسر جهان فراگیر شده است. کشور ما در حال حاضر از لحاظ نقطه شروع در انقالب صنعتی شرایط مشابهی همچون روزهای نخستین انقالب صنعت در اروپا دارد. اروپا در آن دوران از دو زاویه زیر فش//ار بود. کشورهای اروپایی ناچار بودند جایگاه خود را در مقابل کشورهایی همچون چین و تایوان که محصوالت کمکیفیت تولید میکردند و امریکا و ژاپن که محصوالتی با فناوری پیش//رفته تولید میکردند، تثبی//ت کنند و ایران نیز در حال حاضر در این ش//رایط ق//رار دارد و باید به جایگاه مناسب خود دست یابد. دستیابی به جایگاه مناسب اقتصادی در دنیا تنها به کمک فناوریهایی که نوع تولید و کسبوکار را جابهجا میکند، میسر میشود. کمیسیونهای اروپایی همچون شرکت EPL و طرفهای ایرانی آن عالقهمند هس//تند که دانش و تجربه را به جمهوری اسالمی ایران آورند و به همین منظور دومین کنفرانس بینالمللی انقالب صنعتی چهارم برگزار شد. طرفهای ایرانی در کنفرانس بینالمللی انقالب صنعتی چهارم سعی داشتند دانش و تجربه کش//ورهای پیش//رو را به داخل کش//ور انتقال دهند و زمینه همکاری را فراهم کنند. بر این اساس، برنامهای با عنوان افق ۰۲۰۲ و از سال 4۱۰۲میالدی با بودجه حدود ۰۸میلیون یورو درنظر گرفته ش//ده است که پروژههای مختلفی اجرا میشود. مجموعههای کوچک، خصوصی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند در این کنسرسیومها شرکت کنند و از ش//ریکهای اروپایی در زمینه پژوهشها و همکاریهای کاربردی و اجرایی اس//تفاده کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس حمای//ت از ایده افراد بود و این ایدهه//ا باید در داخل ایران و برای صنعت کش//ورمان اجرایی ش//ود. عالوه بر آن بازارهای بینالمللی جذب شود. در این کنفرانس دو تفاهمنامه بین باشگاه پژوهشگران جوان و صندوق کارآفرینی امید با مجموعه EPL برای استفاده از تجربههای بینالمللی و پروژهها امضا شد. امیدواریم کارآفرینان با امضای این تفاهمنامه بتوانند از فناوری و هزینههایی که این مجموعه دراختیارش//ان قرار میدهد، بهره گیرند و ایدههای خود را اجرایی کنند چراکه هدف اصلی عملیاتی کردن فناوریهای جدید در داخل کشور است. EPL انجمنی است که مجموعهها در آن عضو هستند و ایرانیها به شکل فردی و مجموعه میتوانند عضو شوند و از مزایای آن استفاده کنند. روند کار ما نیز چند مرحله دارد؛ نخست، ارائه اطالعات و دوم، سیاس//تگذاری و نقش//ه راه است که هنوز انجام نشده و در حال پیگیری هس//تیم و حتی هیاتی در آذر (دس//امبر) امس//ال صنایع ما را بررسی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.