جذابیت نوآوری در موج چهارم انقالب صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

م//ا ناگزیر ب//ه تغییری//م؛ به این ص//ورت که یا باید ش//کل را تغییر دهی//م یا ماهیت یا هر دو را؛ ب//ه این معن//ی که خود را بای//د همیش//ه آم//اده تغییر کنیم. این تغیی//ر تنها به دلیل داش//تن حرکت پویا و پایداری در زندگی است. برای پویایی در فضای صنایع کوچک و متوسط نی//ز باید تغیی//ر ایج//اد کنیم. بهترین راهکار تغییر در صنایع کوچک و متوس//ط از تغییر در بکارگیری فناوری، ایجاد و روی آوردن به اس//تارتآپها اس//ت. اس//تارتآپهایی که بستر فناوری هستند. این ایده خوبی برای صنایع کوچک و متوس//ط است که باعث میشود از موج چهارم انق//الب صنعتی عقب نمانیم. به ع//الوه اینکه در قالب این موج صنایعی موفق هس//تند که قابلیتهای نوآورانه داشته باشند. به عبارتی، خالقیت و نوآوری در بستر فناوری اطالعات امکانپذیر اس//ت. آینده این رویکرد تغییر فضای کسبوکار است از اینرو صاحب//ان صنایع باید بتوانند رویکردهای تولیدی خود را همگام ب//ا تغیی//رات روز فناورانه دنیا تغییر دهند ب//ه این معنی که در کمیت و کیفیت و نوع تولیداتی که داریم باید تغییراتی همگام با نیازهای روز مشتریان و متقاضیان ایجاد کنیم تا از قافله انقالب چهارم صنعتی عقب نمانیم. نمونه آن نیز روشن است. اگر پارچه تولی//د میکنیم، باید تار و پودش کمتر و ماندگاری آن بیش//تر باش//د. به عالوه اینکه تولیدات جذاب و پرمخاطب داشته باشیم زیرا امروز کاالیی پذیرفته میشود که چندقابلیتی باشد. به عالوه اینکه در دنیای صنعتی امروز حرف ابتدایی و نهایی را نوآوری و خالقیت میزند از اینرو صاحبان صنایع کوچک و متوسط باید ت//الش کنند تا آن جا که میتوانند دان//ش فنی و فناوری را در تولیدات خود لحاظ کنند.

سیدمسعود عظیمی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

یزد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.