از شهرک صنعتی سلیمی تا امریکا

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پشمک حاجعبداهلل دومین کاالی صادرات//ی جمهوری اس//المی ایران ب//ه امریکا، پ//س از برجام اس//ت. به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از روابط عمومی ش//هرکهای صنعتی آ ذ ر با یجا ن شر قی ، س//ید مر تضی نیرومنداس//کویی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان آذربایجانش//رقی گفت: ش//رکت بستنی اطمینان آذرگل که تولیدکننده انواع بستنی با نام تجاری «آدلین» و نیز محصول پشمک با نام تجاری «حاجعبداهلل» است فعالیت خود را از سال ۰۳۳۱ با تولید پشمک و بستنی بهصورت س//نتی آغاز کرد و در س//ال ۹۷۳۱ در محل فعلی ش//رکت واقع در ش//هرک صنعتی شهید سلیمی به تولید صنعتی و انبوه اقدام کرده اس//ت. نیرومنداسکویی گفت: این واحد صنعتی توانسته با ایجاد تحول در تولید محصول پشمک، امروز بهعنوان دومین کاال محصول خود را به کشور امریکا صادر کند. وی افزود: همچنین این واحد تولیدی توانسته است محصوالت خود را بهصورت عمده عالوهبر سراس//ر میهن عزیزمان، به تعدادی از کش//ورهای جهان از جمله کش//ورهای حوزه خلیجفارس، آلمان، اس//ترالیا، کانادا و کشورهای آسیای میانه صادر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.