تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی شماره۲ ماکو

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی گفت: اجرای زیرس//اخت ش//هرک صنعتی شماره۲ ماک//و و ناحیه صنعت//ی خلیفهلو نقده رو به اتمام است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احس//ان جوی اظهار کرد: مجموع مس//احت اراض//ی دراختیار شرکت ش//هرکهای صنعتی استان بیش از ۲هزار و۰۰4 هکتار است. از این میزان اراضی ۰۰۲۱ هکتار صنعتی بوده که تاکنون بی//ش از ۰۲۶ هکت//ار از اراض//ی صنعتی در قال//ب قراردادهای منعقدشده به سرمایهگذاران واگذار شده است.

ریی//س هیاتمدی//ره ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی با اش//اره به برنامههای در دست اجرای شرکت در زمینه زیرس//اختها در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان آذربایجانغربی یادآور شد: در ماههای آینده با تکمیل عملیات، فاز فرآیندی تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی شماره۳ ارومیه نیز آماده بهرهبرداری خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.