اصالحیه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در گ//زارش «صنعتگران فرار مالیاتی ندارند» که روز دوش//نبه ۹ اس//فند ۵۹ ب//ه چاپ رس//ید نام دبیر «خان//ه صنعت، معدن و تجارت» به اش//تباه ابوالحس//ن خلیلی آمده است که از این طریق اصالح میش//ود. نغمه تخش//ا دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.