رتبه دوم پرداخت تسهیالت در چهارمین قطب صنعت

در‹بازدید‹مسئوالن‹استان‹سمنان‹از‹شرکت‹لوله‹و‹اتصاالت‹‹پلی‹اتیلن‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اس//تاندار سمنان و رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان و اعضای کارگروه س//تاد تسهیل و رفع موانع تولید اس//تان از شرکت لوله و اتصاالت پلیاتیلن در سمنان بازدید کردند.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از س//منان، بهروز اس//ودی در حاش//یه این بازدید گفت: ش//رکت لول//ه و اتصاالت پلیاتیل//ن با س//رمایهگذاری افزونبر ۰5۱میلیارد ری//ال در زیربنایی به مس//احت حدود 5 هزار و ۰۰4 مترمربع در ش//هرک صنعتی سمنان واقع است که ظرفیت تولید ساالنه 28 هزار و ۰57 تن لوله و اتصاالت آبرسانی، فاضالبی، گازرسانی و محصوالت آبیاری قطرهای را دارد.

ریی//س س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان س//منان با اش//اره ب//ه ویژگیهای ش//اخص این واحد تولیدی در داش//تن نشان تجاری شناختهشده در بازار، کیفی//ت باالی محصوالت و داش//تن تن//وع زیاد تولید تصریح کرد: این واحد تولیدی زمینه اشتغال حدود 85 نفر را در این شهرستان فراهم کرده است.

‹معرف/ی‹ ‹1803 واح/د‹ تولی/دی‹ ب/رای‹ ‹ دریافت‹تسهیالت

اس//ودی همچنین در پنجاهویکمین جلسه کارگروه ستاد تس//هیل و رفع موانع تولید استان سمنان گفت: 2ه//زار و ۹45 واحد در س//امانه ثبتن//ام کردهاند که ه//زار و ۳۰8 واحد تایید و برای دریافت تس//هیالت به بانکهای عامل معرفی ش//دند. این واحدها قرار اس//ت 8ه//زار و 425میلیارد ریال تس//هیالت دریافت کنند. از تع//داد واحدهای معرفی ش//ده به بان//ک 8۶4 واحد صنعت//ی با مبل//غ ۶هزار و 252میلیارد ری//ال و هزار و 5۳۳ واحد کش//اورزی به مبلغ 2ه//زار و ۱72میلیارد ریال بوده است.

تاکن//ون 7۱7 واحد به مبلغ ۳ه//زار و ۱۱8میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیالت شدند که از این تعداد ۱7۱ واح//د صنعتی به مبلغ 2هزار و ۱58میلیارد ریال و ۶45 واحد کشاورزی به مبلغ ۰۶۹میلیارد ریال است.

در پنجاهویکمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکالت ۶ واحد تولیدی صنعتی در بخشهای امور بانکی، دس//تگاههای دولتی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و امور زیربنایی بررسی شد.

در ۰5 جلس//ه قبلی مش//کالت 4۳۳ واحد تولیدی استان بررسی شده بود که در جهت رفع موانع پیشرو 4۱8 مصوب//ه ب//ه تصویب اعضای کارگروه رس//یده که ۹4درصد اجرایی ش//ده و باقی در دست اجراست. در شهرس//تان س//منان نیز تاکنون 8۹ واح//د صنعتی و کشاورزی به مبلغ ۰۶۹میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردهان//د ک//ه ۱5 واحد صنعتی به مبل//غ ۰۰8میلیارد ری//ال و 47 واحد نیز کش//اورزی به ارزش ۰۶۱میلیارد ریال است.

‹1015‹ واح/د‹ صنعت/ی‹ اس/تان‹ مرک/زی‹ ‹ تسهیالت‹رونق‹تولید‹دریافت‹کردند

مدیرکل امور اقتصادی و بینالملل استانداری استان مرکزی گفت: از ابتدای امس//ال تاکنون یکهزار و 5۱ واحد صنعتی کوچک و متوس//ط در نقاط مختلف این استان تسهیالت رونق تولید دریافت کردهاند.

به گ//زارش خبرن//گار گس//ترش صنعت از اس//تان مرکزی، محمود نعمتی در نشس//ت کارگروه اقتصادی اس//تان مرکزی در محل اس//تانداری این استان افزود: رق//م تس//هیالت اعطایی ب//ه این واحده//ا در مجموع 7هزار و ۰4میلیارد ریال اس//ت ک//ه از بانکهای عامل مل//ی، تج//ارت، ص//ادرات، ملت و صنع//ت و معدن به تولیدکنن//دگان اعطا ش//ده اس//ت. نعمت//ی ادامه داد: صنایع مشمول دریافت تسهیالت رونق تولید در استان مرکزی بیشتر از حوزههای صنایع فلزی، غذایی، لوازم خانگی و شیمیایی است.

مدی//رکل ام//ور اقتص//ادی و بینالملل اس//تانداری اس//تان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در پرداخت تس//هیالت رونق تولید به واحده//ای صنعتی رتبه دوم کشور را به دست آورد که انتظار میرود تا پایان امسال با تعامل با بانکهای عامل رتبه نخس//ت را کسب کند. نعمت//ی افزود: بی//ش از ۰۰7میلیارد ریال تس//هیالت برای جبران خس//ارت باغداران درنظر گرفته ش//ده که میتوانند با مراجع//ه به بانکهای عامل از آن بهرهمند شوند. همکاری ش//رکت گاز استان مرکزی برای انجام عملیات گازرس//انی به ش//هرک گلخانهای ش//هر آوه، ساخت کشتارگاه صنعتی دام در شهر آوه و دادن مجوز س//اخت پایانه انار شهرستان س//اوه به شرکت تعاونی دهیاران این شهرس//تان از دیگر مصوبات این نشس//ت ب//ود. اس//تان مرکزی بهعن//وان دومین قط//ب صنایع مادرتخصصی و چهارمین قطب صنعت کش//ور مطرح اس//ت و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخس//ت کشور را به خود اختصاص داده است.

استان مرکزی در پرداخت تسهیالت

رونق تولید به واحدهای صنعتی رتبه دوم کشور را به دست آورد که انتظار میرود تا پایان امسال با تعامل با بانکهای عامل رتبه نخست را کسب کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.