دور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس از مرحله جدید اع//زام واحده//ای صنعتی به دورههای آموزش//ی آلم//ان خبر داد و گفت: انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی اس//تان فارس برای حضور در این دورهها آغاز ش//ده اس//ت. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس، شاهپور قنبری با اش//اره به دورههای آموزشی مدیران صنایع کوچک ایران با همکاری موسس//ه GIZ آلمان گفت: این اقدام براس//اس تفاهمنامه س//ازمان صنایع کوچک ایران ب//ا وزارت اقتصاد و ان//رژی آلمان که در کمیس//یون مش//ترک دو کشور در سال گذش//ته امضا شد، انجام ش//ده اس//ت تا دورههای آموزش//ی و توس//عه همکاریهای صنایع کوچ//ک ای//ران و آلمان برگزار ش//ود. وی هدف اصل//ی از برگزاری ای//ن دورهه//ای آموزش//ی را یافتن ش//ریک کاری در ح//وزه تولید مش//ترک متناسب با نیاز روز و توسعه بازارهای فروش خارجی اعالم ک//رد. قنب//ری با بی//ان اینکه برگ//زاری دورههای آموزش//ی و اعزام صنعتگران به آلمان از آبان امسال آغاز شده است، گفت: آبان امسال 24 نفر به آلمان اعزام شدند و با حضور در این دوره عالوهبر فراگیری دورههای تخصصی، از توانمندیهای ۶۱ شرکت آلمانی بازدید شد و از نزدیک به تبادل تجربهها و دستاوردهای خود پرداختند.

وی با اش//اره به اعزام یک فعال واحد صنعتی در این دوره از فارس گفت: این صنعتگر اعزامی در بازگشت به کشور مبحث آموزشدیده را به فراگیران انتقال داد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه در دور دوم واحدهای صنعتی فعال در حوزههای انرژیه//ای تجدیدپذیر و در دور س//وم صنعتگران و فعاالن صنعتی تمامی رش//تههای صنعتی که دارای ش//رایط باشند، اعزام خواهند ش//د، گفت: انتخاب و معرفی صنعتگران استان فارس که دارای شرایط اعزام باشند آغاز شده و تا ۱2 اسفند ادامه خواهد داشت.

قنبری افزود: صنعتگران پس از شناسایی و انتخاب از سوی این شرکت، به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران معرفی و در آنجا بعد از برگزاری دورههای آموزشی، افراد دارای شرایط به آلمان اعزام میشوند.

وی مهمترین شرایط انتخاب صنعتگران برای معرفی به این دورهها را داشتن برنامه توسعه فعالیت کسبوکار و توانایی الزم برای اجرای طرحهای توس//عه در واحد صنعتی، تمایل به همکاری با شرکتهای آلمانی در افق برنامههای واحد صنعتی، تس//لط به زبان انگلیس//ی و آشنایی کامل با مسائل فنی مربوط به واحد صنعتی و داشتن اختیار تصمیمگیری الزم برای امور واحدهای صنعتی اعالم کرد.

قنبری افزود: فعاالن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که دارای ش//رایط عنوان شده باش//ند حداکثر تا ۱2اسفند میتوانند با مراجعه به معاونت صنایع کوچک این ش//رکت تمای//ل خود را اعالم کنند تا پس از بررس//ی شرایط، برای معرفی آنها به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اقدام شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: اعزام دور دوم صنعتگران شامل فعاالن حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر در شهریور ۶۹۳۱و اعزام گروه سوم شامل صنعتگران و فعاالن صنعتی تمامی رشتههای صنعتی نیز در آذر ۶۹۳۱خواهد بود. ‹‹‹برگزاری‹دوره‹آموزشی‹انبارداری‹نوین

با حمایت ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس دوره آموزش//ی انبارداری نوین در شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در این دوره آموزشی که در مرکز خدمات کس//ب و کار شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار شد، ۰۶نف//ر از فعاالن واحدهای صنعتی با ش//یوههای انبارداری نوین در واحدهای صنعتی آش//نا شدند. آشنایی با روشهای اقتصادی کردن عملیات انبار و انبارداری، برنامهریزی و کنترل موجودیهای کاال در انبار، نظارت بر انجام عملی//ات انبارداری و تحویل گرفتن، نگهداری و تحویل کاال، اداره کارکنان و س//ازماندهی انب//ار، نظارت بر اجرای صحیح محلیابی و جانمایی اقالم انبار و تجهیزات انبار، سروس//امان دادن وضعیت انبارها و حلوفصل مس//ائل مربوط ب//ه اداره انبارها و هدفمند کردن روش طبقهبن//دی موجودیهای کاال و نحوه چیدن، قرار دادن، جابهجای//ی و حمل آنها در انبار از مهمترین موارد مطرح شده در این دوره آموزشی یکروزه بود.

در پایان این دوره که با مش//ارکت ۰8درصدی شرکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان ف//ارس در پرداخ//ت هزینهه//ا هم//راه ب//ود، ب//ه شرکتکنندگان گواهینامه آموزشی اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.