احداث تصفیهخانه در 5 شهرک و ناحیه صنعتی گیالن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی گی//الن از انج//ام عملیات احداث تصفیهخانه فاضالب صنعتی در 5 ش//هرک و ناحیه صنعتی خبر داد. ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن، احمدعلی ش//هیدی با اش//اره به تجهیز و اتصال 8 شهرک و ناحیه صنعتی به سامانههای تصفیه فاضالب صنعتی تصریح کرد: هماکنون شهرکهای صنعتی شفت، لوشان، حسنرود انزلی، صومعهس//را، الهیجان، س//یاهکل، تالش و رودس//ر به س//امانههای تصفیه فاضالب صنعتی مجهز هس//تند. وی در ادام//ه از اجرا و اح//داث 5 تصفیهخانه فاض//الب صنعتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: این تصفیهخانهها در شهرکهای صنعتی سفیدرود رشت، نقرهده آس//تانه اشرفیه، نالکیاش//ر لنگرود، کوچیچال فومن و ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر در حال اجرا و ساختوساز هستند.

ش//هیدی در ادامه با اش//اره به واگذاری زمینهای صنعتی به سرمایهگذاران در سطح شهرکها و نواحی صنعتی بهویژه اهمیت و جایگاه ش//هرک صنعتی حس//نرود در منطقه آزاد انزل//ی پرداخت و تصریح ک//رد: فازهای عملیاتی در س//طح ۰5 هکتاری این ش//هرک اجرایی ش//ده است که با واگذاری بخ//ش بزرگ//ی از س//هم 4۳ هکت//اری زمینه//ای صنعتی ب//ه س//رمایهگذاران در این ش//هرک،۱8۱ واح//د صنعتی با توانمندیه//ای مختلف در حوزه صنایع غذایی، ش//یمیایی، س//لولزی، فل//زی، ب//رق و الکترونیک، نس//اجی و کانیهای غیرفلزی احداث شده یا در حال ساخت و ساز است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی گیالن در ادامه با بیان بهرهبرداری از ۶8 واحد صنعتی مس//تقر در این شهرک صنعتی گف//ت: با بهرهب//رداری از این واحده//ای صنعتی و تولیدی، برای یکهزار و ۰۰4 نفر اش//تغال مستقیم و 2هزار نفر اشتغال غیرمستقیم برابر با پروانه بهرهبرداری ایجاد شده است.

وی تجهیز به زیرس//اختهای اساس//ی مانند تصفیهخانه، شبکه توزیع برق ۰2کیلوولت، ش//بکه روشنایی، جمعآوری و هدای//ت آبه//ای س//طحی، تامی//ن آب، ش//بکه معاب//ر، محوطهس//ازی و فضای سبز، ش//بکه مخابرات، گازرسانی و تجهیز شهرک به خودرو و آش//یانه آتشنشانی را از امکانات موجود در شهرک صنعتی حسنرود انزلی عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.