برگزاری‹آیین‹درختکاری‹در‹شهرک‹صنعتی‹مهریز‹با‹حضور‹دختران‹دان‹شآموز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

آیین درختکاری به مناس//بت هفته منابع طبیعی با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان مهریز و تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی در ورودی شهرک صنعتی مهریز برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد، علی نقیبی، معاون فنی شرکت، در این آیین که دانشآموزان یکی از دبیرس//تانهای دختران//ه شهرس//تان مهریز حضور داش//تند، با اش//اره به نقش و اهمیت ایجاد فضای س//بز در ش//ادابی و ط//راوت جامعه گف//ت: هم//ه افراد بای//د در غ//رس نهال و حفاظ//ت از درختان و منابع طبیعی موجود جدیت داش//ته باشند. نقیبی اظهار کرد: در دی//ن و مکتب حیاتبخش اس//الم در آیات بیشمار و همچنین در سیره ائمه اطهار(ع) آمده که باید در کاش//ت درخت و نگهداری از آن همه احساس وظیفه کنند. وی با اشاره به اینکه طب//ق قوانی//ن و مقررات بای//د ۰۱درصد از فضای ش//هرکهای صنعتی به فضای س//بز اختص//اص یابد اظه//ار ک//رد: تاکنون 28۱ هکتار از سطح ش//هرکها و نواحی صنعتی استان یزد را فضای س//بز تشکیل میدهد. نقیبی تصریح کرد: در سالجاری افزونبر 8 هکتار از مس//احت ش//هرکها و نواحی صنعتی استان به فضای س//بز اختصاص یافت//ه و همچنین بیش از ۳ هکتار بوستان صنعتی ایجاد شده است. وی ادامه داد: در سالجاری نزدیک به 4هزار و ۰۰2 درخت و 2 هزار و ۰۰8 درختچه در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان کاش//ته شده است. گفتنی است، در این آیین، فضای س//بزی به نام پ//ارک خلیجفارس در ورودی ش//هرک صنعتی مهریز به مساحت 2هزار مترمربع درختکاری و آماده بهرهبرداری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.