بازدید هیات روسی از شهرکهای صنعتی گلستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

هیات روس//ی «تج//ارت با ای//ران» از واحده//ای تولیدی مس//تقر در ش//هرک صنعتی آققال، کردکوی و منطقه ویژه اقتصادی گلس//تان بازدید کرد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان گلس//تان، مش//اور معاون رییس مجلس روسیه و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مس//کو در این بازدید گفت: روسیه همکاریهای 22ساله خود با جمهوری اسالمی ایران را ادامه میده//د. رجب صفراف اظهار کرد: هیات روس//ی تجارت با ایران تالش میکند در سفر به استان گلستان چهره اقتصادی استان را برای روسیه و کشورهای CIS به خوبی معرفی کند.

وی با اش//اره به اینکه یکی از نقاط ضعف روابط دوکش//ور نداش//تن اطالعات الزم از یکدیگر اس//ت، افزود: با دستیابی ب//ه اطالعات کش//ورها میتوان بس//تر الزم را ب//رای حضور س//رمایهگذاران اقتصادی فراهم آورد. هیات روس//ی تجارت ب//ا ایران از واحدهای تولیدی ش//الوده فوالد آس//یا و ایس//تا تولیدکنن//ده س//ازههای ف//والدی، آریا تین//اژن تولیدکننده داروه//ای ضدس//رطان، بهبانش//یمی تولیدکنن//ده ان//واع محص//والت ضدعفونیکننده در ش//هرک صنعت//ی آققال و همچنی//ن واح//د تولی//دی بهارانپیما در ش//هرک صنعتی کردکوی و لعل سقف تولیدکننده دیوارژوش در منطقه ویژه اقتصادی گلستان بازدید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.