اجرای 4 طرح کالن اقتصاد مقاومتی از سوی وزارت علوم

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مع//اون آموزش//ی وزی//ر عل//وم، تحقیق//ات و فن//اوری در نشس//ت خبری که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار ش//د درب//اره برنامههای ای//ن وزارتخانه در راس//تای اقتصاد مقاومتی و ترویج این فرهنگ عنوان کرد: وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن گفته میشود، این موضوع در تمام عرصهها و ارکان نظامهای مدیریتی معنا پیدا میکند. معنای اقتصاد مقاومتی که مدنظر رهبر معظم انقالب بوده است بهطور تقریبی موردتوجه جدی این وزارتخانه اس//ت. 4 طرح کالن اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت علوم قرار گرفته که از این تعداد مسئولیت دو طرح با معاونت آموزشی این وزارتخانه است.

به گزارش ایسنا، مجتبی شریعتینیاسر موضوع یکی از این طرحها را پیادهسازی نظام آموزش عالی عنوان و خاطرنشان کرد: این طرح مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را دارد و طرح دوم نیز رس//اندن 5 دانشگاه و پژوهشگاه کشور به تراز بینالمللی تا افق 14۰4 است. به عبارت دیگر تا سال 4۰41، 5 دانش//گاه و پژوهشگاه کشور باید در فهرست ۰۰2 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد. در حال حاضر از کل دانش//گاههای کشور دو دانشگاه در فهرست ۰۰5 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد.

شریعتینیاس//ر افزود: امیدواریم در راس//تای رهنمودهای رهبر معظم انقالب، ریاس//تجمهوری و مسئوالن نظام بتوان با پیشبینیهای انجامش//ده این 5 دانشگاه و پژوهشگاه را به تراز بینالمللی برسانیم و خواهیم رساند.

وی بهینه کردن رشتهمقطعهای تحصیلی را یکی دیگر از برنامهها و اقدامات وزارت علوم در راس//تای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: راهاندازی هر رش//ته در هر جای کش//ور به معنای بار مالی برای دولت و نظام اس//ت. هدفمندس//ازی و ماموریتگرا کردن این رش//تهها میتواند بس//یار موثر واقع ش//ود. در سالهای گذشته تعداد رش//تهمقطعهای درسی را از ۰۰64 عنوان به ۰۰82 عنوان رس//اندهایم که کاهش قابل توجهی است و بهطور قطع از موازیکاریها، همپوشانیها و توسعههای بیرویه جلوگیری میکند.

شریعتینیاس//ر عنوان کرد: با توج//ه به اینکه بحث اقتصاد مقاومتی به امس//ال منتهی نخواهد شد و ادامه خواهد یافت، دو طرح کالن اقتصاد مقاومتی که بر عهده معاونت آموزشی وزارت عل//وم قرار دارد در یک برنامه ۰1 س//اله دیده ش//ده اس//ت. امیدواریم مدیران آموزش عالی بتوانند این اهداف را دنبال کنند؛ چراکه جزو مصوبات باالدس//تی، تذکرات رهبر معظ//م انق//الب، مصوبات ش//ورای عالی انق//الب فرهنگی و س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. وی درباره بازنگری شیوههای نوین آموزش//ی در وزارت علوم گفت: این موضوع مس//ئلهای نیس//ت که بهصورت حاکمیتی حل ش//ود. اتخاذ ش//یوههای نوین آموزش//ی تا حدی میتواند با بخش//نامه و تصمیمات س//تادی پیگیری ش//ود اما بخش بزرگی از آن به خود دانش//گاهها بستگی دارد و دانش//گاهها باید از نیروهای جدید آموزشی استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.