باورپذیری‹مردم‹در‹رونق‹بازار‹داخل‹موثر‹است

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون علمی و فناوری رییسجمهوری تاکید کرد: برای رونق بازار داخلی و ترویج مصرف کاالهای ایرانی باید کیفیت کاالهای تولیدی اصالح ش//ود و باورپذیری الزم در جامعه به وجود آید.

س//ورنا س//تاری در گفتوگ//و ب//ا ایرن//ا ب//ا بیان اینک//ه معاون//ت علمی ریاس//تجمهوری یکی از پیش//گامان ترویج مصرف کاالهای ایرانی اس//ت، برگزاری جش//نواره ملی «ایران س//اخت» با تمرکز ب//ر کاالهای دانشبنیان ایرانی را از ابتکارات این معاونت معرفی کرد.

وی اف//زود: دوب//اره تاکید میکنم برای اینکه ه//م بحث دانشبنیان و هم بحث حمایت از کاالهای بومی ایرانی را به پیش ببریم باید زیس//ت بوم آن را در کشور داشته باشیم.

س//تاری تصریح کرد: این زیس//ت بوم هنوز ایجاد نشده و نیازمند کارهای فرهنگی اس//ت که البته امور فرهنگی زمانبر است و با چند تبلیغ تلویزیونی و تی//زر تبلیغاتی به نتیجه نمیرس//د. ب//ه گفته وی، ب//رای تقویت تولید و تروی//ج فرهنگ مصرف کااله//ای ایرانی، هم تولیدکننده و ه//م مردم باید فرهنگ جدیدی را تجربه کنن//د. معاون علمی رییسجمهوری درباره نحوه حمایتهای دولتی از این موضوع نیز گفت: معتقدم تا آنجا که ممکن است باید حمایتهای دولتی کم ش//ود نه به این دلی//ل که ما نباید از این قضیه حمای//ت کنیم بلکه ش//رکتها باید بدانند بدون واس//طه و کمک دولتی به آن کیفی//ت الزم برس//ند. وی بی//ان کرد: دولت باید نقش تس//هیلگر روابط کسبوکار و ایجادکننده محیط کسبوکار را عهدهدار باشد و در این محیط، مباحث مالی و اعطای وام و تسهیالت و بحثهای مالی جزو فاکتورهای پنجم و ششم هستند.

ستاری تصریح کرد: سهولت دسترسی، سهولت فرآین//د کس//بوکار و ک//م کردن عوامل//ی که در ای//ن محیط دخال//ت میکنند و باع//ث باال رفتن هزینههای این شرکتها میشوند ازجمله انتظارات ش//رکتها از ماست. وی تاکید کرد: اگر همه ما به این نتیجه برس//یم که باید محیط کس//بوکار را اصالح و کارخانههای خود را مدرن کنیم و بپذیریم که اقتصاد آینده ما در اختیار انس//انها و نه منابع زیرزمینی است، آن موقع مسائل ما حل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.