آمادگی موسسه فناوری اتریش برای همکاری علمی با ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

آزمایشگاهها و کارگاههای فناوری موسس//ه فن//اوری اتری//ش آمادگی خ//ود را ب//رای پذیرش تع//دادی از پژوهشگران، نوآوران و فناوران ایرانی برای گذراندن دورههای پژوهش//ی و آموزش//ی اعالم کرد. به گزارش مهر، وحید احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم از آزمایش//گاههای پژوهش//ی و فناوری موسسه فناوری اتریش واقع در ش//هر وین بازدید ک//رد. در ابتدای این دیدار پروفس//ور هابیل ج//وزف فروهلیش، رییس بخ//ش فناوری موسس//ه فناوری اتریش به معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری اتریش و س//ابقه همکاری با مراک//ز علمی و فناوری ای//ران و نیز معرفی مختصر آزمایش//گاهها و کارگاههای فعال در حوزه فناوری موسسه فناوری اتریش پرداخت. وی گفت: آزمایش//گاهها و کارگاهه//ای فناوری این موسس//ه بهویژه در حوزههای مربوط به تولید انرژیهای تجدیدپذیر، انرژیهای خورش//یدی و بادی و ح//وزه فناوری اطالع//ات و نیز ایجاد شهرهای هوشمند پیشرو هستند.

فروهلی//ش در ادامه از عالقهمندی زی//اد خود به همکاری و تعام//ل با مراک//ز فناوری، نوآوری و صنعت//ی ایران گفت و افزود: ایران از نظر فناوری ظرفیت باالیی دارد؛ آزمایش//گاهها و کارگاههای فناوری موسسه فناوری اتریش آمادگی خود را برای پذیرش تعدادی از پژوهشگران، نوآوران و فناوران ایرانی برای گذراندن دورههای پژوهشی و آموزشی اعالم کرد.

در ادام//ه، احمدی از کارگاههای فناوری در حوزه فناوری اطالعات، تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر و ساخت قطعات پرکاربرد در ح//وزه الکترونیک بازدید کرد. یکی از مهمترین بخشه//ای م//ورد بازدید ای//ن مرکز حوزه ایجاد ش//هرهای هوش//مند بود. در این قس//مت از بازدید، مدی//ر پروژه ایجاد ش//هرهای هوش//مند گزارش//ی را از نحوه فعالیتها و ایجاد ش//هرهای هوش//مند ارائه داده و آمادگی خود را برای حضور در ایران و مش//ارکت در ایجاد شهرهای هوشمند اعالم کرد. در این جلس//ه احمدی گزارش مختصری از مدل ایجاد شهر هوش//مند در استان بوش//هر ارائه و ابراز امیدواری کرد مدل ایجاد ش//هر هوش//مند در این موسس//ه قابلیت مشارکت در بخشی از پروژه شهر هوشمند بوشهر را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.