جزئیات چالش مصوبه دستمزدی مدیران دولتی مصوبه‹دستمزدی‹مجلس‹برای‹مدیریت‹نگهداشت‹متخصصان‹با‹شرایط‹خاص

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مصوبه تعیین سقف حقوقی مدیران و متخصصان دولتی هرچند پس از ایرادات شورای نگهبان از ۲۱ میلیون و ۰۰۶ هزار تومان، ۰۶ درصد نیز با تایید ش//ورای پول و دس//تمزد مبتنی بر ش//روط فعالیت در مناطق محروم، مرزی ...و قرار بود اجرا ش//ود اما جنجال رسانهای برخی گروهها مجلس را به مصوبه نخس//ت آن بدون ۰۶ درصد مازاد برگشت داد در حالی که کارشناسان معتقدند برنامه دولت براساس منافع ملی برای نگهداشت متخصصان کشور و جبران خأل قانونی خدمات کشوری بوده است.

تعیین س//قف دس//تمزدی برای مدیران را نخستین بار عل//ی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از انتش//ار فیشه//ای نجومی حقوق چند تن از مدیران دولتی مطرح کرد. وی در اظهار نظری که در تیر ۵۹ منتش//ر ش//د اعالم کرده بود: «این موضوع پیش//نهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین س//قف حقوقی برای مدیران را من به شرکتها ابالغ کردهام که سقف پرداختها فعال محدود شود تا تصمیمات اساس//ی در این زمینه منطبق با ش//اخصهای کارآمدی و عدالت، اتخاذ و اعمال ش//ود». این اظه//ار نظر وزیر حاکی از برنامه دولت برای خطکش//ی ک//ردن مقیاس پرداختی ب//ه مدیران بود. در همان زمان نیز اخباری منتش//ر ش//ده ب//ود که حداکثر دریافتی مدیران عامل بانکها ۹۱ میلیون و ۰۰۵ ه//زار توم//ان و حداکث//ر دریافتی ماهان//ه مدیران عام//ل ش//رکتها ۱۱ میلیون و ۰۰۲ هزار تومان باش//د، با این حال حاش//یههای حقوق نجومی پای مجلس را به این موضوع باز کرد تا قانونگذاران این بار براس//اس منافع ملی تصمیمگی//ری کنند که در نهایت ورود ق//وه مقننه به این بخش نیز با حاشیههایی همراه شد.

‹دالی/ل‹بازگش/ت‹مصوب/ه‹س/قف‹حقوق/ی‹ ‹ مدیران‹به‹مجلس

دبی//ر کمیس//یون اقتص//ادی مجل//س در گفتوگ//و با گس//ترش صنعت روند تصویب و تعیین مصوبه دس//تمزد مدیران دولتی در مجلس ش//ورای اس//المی را تشریح کرد و گف//ت: مصوبه اولیه مجلس ب//رای حداقل حقوق مدیران دولتی بوده که با نظر ش//ورای حقوق و دس//تمزد کش//ور میتوانست تا دو برابر افزایش یابد و در مناطق محروم برای اف//رادی که تخصصهای ویژه همچون هس//تهای، نفتی و نانو فناوری ...و دارند ۰3 درصد دیگر اضافه میشد. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و به مجلس برگشت که در کمیسیون تلفیق اصالحیهای روی آن اعمال شد همچنین بعد از مذاکره با شورای نگهبان افزایش ۰3 درصدی حقوق مدیران و متخصصان در مناطق محروم به ۰۶ درصد اضافه شد و در صحن مجلس شورای اسالمی نیز به تصویب رسید اما بار دیگر با ایراد ش//ورای نگهبان روبهرو ش//د که این بار مسئله این بود که چرا فقط برای کارشناسان این ۰۶ درصد لحاظ ش//ده ک//ه در نهایت مدیران نیز به آن اضافه ش//دند. بنابراین مدیران و کارشناسانی که در مناطق محروم، جزایر ...و کش//ور فعالیت میکنند میتوانس//تند با تایید شورای پول و دس//تمزد بر مبنای ۲۱ میلی//ون و ۰۰۶ هزار تومان تا ۰۶ درصد حقوق بیش//تری بگیرند که مجموع حقوق به ۱۲میلیون تومان میرس//ید. بعد از آن جوی در رس//انهها ش//روع شد و مجلس را متهم کردند به اینکه حقوق نجومی را قانون//ی میکن//د و در نهایت مجل//س روی مصوبه اولیه خود که حقوق ۲۱ میلیونی بود ایستاد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره آن تصمیم بگیرد.

حس//ن حسینیش//اهرودی با بیان اینکه برای نخستین بار اس//ت که مجل//س بعد از انقالب درب//اره حقوق مدیران تعیینتکلیف میکند گفت: این مصوبه برای مدیران دولتی اع//م از مدیران س//ازمانها، بانکها و ش//رکتهای دولتی است که تاکنون س//قف حقوقی برای آنها تعیین نشده بود و در مجامع عمومی ش//رکتها حقوق آنها تعیین میش//د ام//ا در ای//ن مصوبه مجلس برای مدیران س//قف حقوقی را تعیین کرده است. این مسئله به دلیل خألهای موجود بود و مجلس این بند قانونی را مصوب کرد تا مانع سوءاس//تفاده برخی مدیران ش//ود البته نمیت//وان آن را به همه مدیران نس//بت داد به طوری که در گزارش دیوان محاسبات کشور از ۰۸3 نف//ر نام برده ش//ده ب//ود. از طرف دیگ//ر باید اقدام مناسبی داشته باشیم تا متخصصانی که در سکوهای نفتی فعالیت میکنند و پیش//نهاد حقوق چن//د برابری از قطر و امارات دارند با س//ازوکار قانونی حقوق آنها دیده ش//ود که در ی//ک بند نمیش//ود آورد و نیاز اس//ت در قانون خدمات کشوری اصالح ش//ود چراکه این قانون موقتی است و باید قطعی ش//ود از اینرو باید در مجلس تصویب میش//د زیرا این قانون از س//ال ۷۷3۱ به ص//ورت موقت باقی مانده و در یک س//ال اخیر قرار بوده برای اصالحات از س//وی دولت به مجلس ارائه ش//ود که تاکنون انجام نش//ده و اصالح آن نیاز است زیرا همین مصوبه قانونی که گذاشتهایم ممکن است تفاسیر مختلفی شود.

او درباره مش//کل این مصوبه افزود: به نظرم ایرادی که بر ای//ن مصوبه وارد بود وجود یک «ویرگ//ول» بود زیرا در آن آمده اس//ت که مدیران، کارشناسان و متخصصان مناطق محروم مشمول این مصوبه هس//تند در حالی که برداشت میتواند همه مدیران باش//د این در حالی اس//ت که هدف مصوبه تنها مدیرانی است که از تخصص باالیی برخوردارند و در مناط//ق مح//روم فعالی//ت میکنند که مش//مول این بهرهمندی شوند.

‹مصوبه‹آزمایشی‹است ‹

برنامهری//زی دولت برای افزایش ت//وان اجرایی پروژهها تکیه بر بهرهمندی از متخصصان داخلی دارد. در ش//رایطی که بس//یاری از کارشناس//ان ایرانی بار سفر را میبندند و به همکاری با ش//رکتهای خارجی میپردازند فراهم کردن خدم//ات و امکانات درخور آنها ضروری اس//ت که هیچگاه به معنای حقوق نجومی تفسیر نمیشود زیرا مبنای حقوق نجومی درآمدی بدون توجیه و با سوءاس//تفاده است. از این رو مش//اور س//ازمان برنامهوبودجه در گفتوگو با گسترش صنعت ب//ا اعالم اینکه رویکرد مجلس در قضیه دس//تمزد مدیران مبتنی بر حفظ نیروها از نظر تخصصی یا در مناطق مرزی بوده گفت: مجلس شورای اسالمی بههیچوجه اصرار ب//ه پرداخت رقم خاصی ندارد و س//قفی را تعیین کردند تا قدرت نگهداش//ت مدیران باال رود و براس//اس روشنگری ریی//س مجلس صدر و ذیل آن تعیین ش//ده بود اما به طور عمومی تعیین نشده بود در موارد ضروری تخصص و مناطق محروم اجرا میشد.

اب//وذر ندیمی ب//ا بیان اینکه این مصوبه ب//ه وکیل و وزیر ربطی نداش//ته افزود: این سقف حقوقی برای همه مدیران تعیین نش//ده بود. 3 انتخاب ب//رای تعیین این میزان وجود دارد که ش//امل تخصصهای ویژه، مناطق محروم و مرزی بوده و بیش از اینکه مدیران رده باال مشمول آن شوند برای مدی//ران میان//ی و رده پایین بود. از ط//رف دیگر باید توجه داشت که در مجلس براساس قانون این مصوبه تصویب شد و قرار بود بین ۵ تا ۶ س//ال به طور آزمایش//ی اجرا شود و در ادامه نقاط قوت و ضعف آن تعیین و اصالح ش//ود. براساس همین رویه است که قوانین دائمی تصویب نمیشود که باید در ادامه اصالح شود.

او درب//اره قان//ون خدمات کش//ور ک//ه در مجلس هفتم تصویب ش//ده بود افزود: تمدی//د قوانینی که در طول زمان مشکالت آن کشف میش//ود و اصالح نمیشود باعث بروز مشکالت بیشتر میشود به همین دلیل مانند سایر قوانین باید اصالح میش//د، در ح//ال حاضر نیز مجلس باید کمک کند تا با اصالح آن، یک قانون دائمی در این بخش داش//ته باشیم.

مدیر تحریریه: مهدی اسحاقیان صنعت کالن: حامد شایگان گسترشنوسازیصنایع: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان روابط عمومی: شماره.62 -کد پستی 1586733811

امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

ابوذر‌ندیمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.