سامانه سهام عدالت با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

سامانه ساماندهی سهام عدالت صبح روز سهشنبه با حضور «علی طیبنیا» وزیر ام//ور اقتصادی و دارایی در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی رونمایی شد.

«سیدجعفر سبحانی» مشاور رییس کل س//ازمان خصوصیس//ازی روز سهشنبه در حاشیه این مراسم در گفتوگو با ایرنا هدف از توزیع س//هام عدالت را گس//ترش مالکیت عمومی برای تامین عدالت اجتماعی، کاهش ش//کاف طبقاتی و حمایت از قش//ر کمبضاعت جامعه عنوان کرد.

به گفته س//بحانی، با توجه به اهمی//ت موضوع و تاکید دولت تدبیر و امید بر عدالت اجتماعی، ساماندهی این طرح در دستور کار دول//ت یازدهم قرار گرفت و در نتیجه سیاس//تهای دولت وصول س//ود س//هام و واریزی آن به خزانه کشور معادل 3 برابر دولت گذشته بوده است.

به گفته وی، این سیاست در ابتدای دهه ۰۹۹۱ میالدی آغاز شد، اواس//ط دهه به اوج شکوفایی رسید اما پس از سال ۸۹۹۱ با بحران ایجادش//ده کنار گذاشته ش//د و کشورهای کمونیستی موف//ق مانند چین با وجود چش//ماندازهای مثبت اجرای آن در دیگر کش//ورها برای گذر به اقتصاد بازار، سیاس//تهای دیگری در پیش گرفتند.

سبحانی تصریح کرد: برگه س//هام عدالت مورد تایید سازمان ب//ورس و اوراق به//ادار منوط به تس//ویه بدهی س//هامدار بابت ۰۱میلی//ون ریال(یک میلی//ون تومان) ارزش اولیه س//هام بوده و براس//اس ارزش س//هام عدالت در تابلوهای س//ازمان بورس و فرابورس ارزش پرتفوی س//هام عدالت مع//ادل ۰۲میلیون ریال است.

وی ادامه داد: از این تعداد ش//رکت، ۵3 شرکت بورسی و ۵۲ ش//رکت غیربورس//ی اس//ت، ارزش قطعی برآورد کل شرکتها نیز ۲۱۴ه//زار و ۸3۶ میلیارد ریال و ارزش روز این ش//رکتها ۵۶۶هزار و ۸3۱ میلیارد ریال است. به گفته این مقام مسئول، با توجه به تکلیف سازمان خصوصیسازی درباره وصول سود سهام عدال//ت و واریز آن به حس//اب خزانه کل کش//ور، مجموع مبالغ واریزی به خزانه تا پایان ش//هریور ۲۹3۱ مبلغ ۱۶/۱۴۲میلیارد ری//ال بوده که در طول مدت اس//تقرار دول//ت یازدهم این رقم به ۴۲ه//زار میلیارد ریال افزایش یافته ک//ه درنتیجه ۰۷درصد مجموعه واریزی به حس//اب خزانه کل کش//ور در دولت یازدهم محقق ش//د. وی گفت: وضعیت س//ود س//هام عدالت مربوط به عملکرد س//الهای مالی ۵۸3۱ تا تاریخ ۷ اس//فند ۵۹3۱ نشان میدهد که س//ود مص//وب مجامع عمومی ش//رکتها ۰۱3هزار و ۲۵۲میلی//ارد ریال و س//ود دریافتی از ش//رکتها ۷۱۲هزار و ۹۴۴میلیارد ریال اس//ت که رش//د قابل مالحظهای را در دولت تدبیر و امید نش//ان میدهد. س//بحانی افزود: مرحله نخس//ت؛ مددجویان کمیته امداد، س//ازمان بهزیس//تی و رزمندگان فاقد شغل، مرحله دوم؛ روس//تاییان و عشایر کمدرآمد، مرحله سوم؛ ش//اغالن و بازنشس//تگان دس//تگاههای اجرایی، مرحله چهارم؛ ایثارگران و خانواده ش//هدا، مرحله پنجم؛ زنان کارگر سرپرست خان//وار (مش//مول قانون کار)، مرحله شش//م؛ مرحل//ه تکمیلی روس//تاییان و عش//ایر، مرحله هفتم؛ خدام مساجد و حسینیهها و اماکن متبرکه، مرحله هشتم؛ طالب حوزههای علمیه، مرحله نهم؛ بیماران خاص، مرحله دهم؛ کارکنان ستادهای نمازجمعه، مرحله یازده//م؛ کارکنان هیاتهای تحریریه رس//انهها، مرحله دوازدهم؛ دستاندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت، مرحله سیزدهم؛ مددجویان و کارکنان موسسات خیریه، مرحله چهاردهم؛ فعاالن قرآنی و مرحله پانزدهم؛ قالیبافان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.