جبران وثیقه ملکی با 2هزار و 004میلیارد ریال ضمانتنامه

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹رشد‹13درصدی‹فعا ‹لسازی‹صنایع‹راکد‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در 9 م//اه نخس//ت امس//ال 93ه//زار و 87 واح//د صنعتی به بهرهبرداری رس//ید که براس//اس آمارهای سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، س//رمایهگذاری برای آنها با 11 درصد افزایش نس//بت به 9 ماه سال گذشته 06هزار و 055میلیارد ریال بود. این درحالی اس//ت که نزدیک ب//ه 64درصد واحدهای صنعتی کشور در شهرکها و نواحی صنعتی مستقرند. همچنین واحدهای صنعت//ی دارای پروانه بهرهبرداری در ش//هرکها و نواحی صنعتی 097هزار و 900 شغل ایجاد کرده است.

در9 م//اه امس//ال، 832 واحد صنعت//ی غیرفعال و تعطیل، دوباره راهاندازی ش//د تا ش//مار بازگشت این واحده//ا به چرخه تولی//د در دولت یازدهم به 2هزار و 855 واحد برسد. با راهاندازی این تعداد واحد تعطیل، 33هزار و 574 نفر مش//غول کار شدند که سهم دوران پ//س از برج//ام (از دی ،)1394 ایجاد 31هزار و 890 شغل در سراسر کشور بود. در پسابرجام نسبت به دوره پیش از آن، بازفع//ال کردن واحدهای تولیدی متوقف شده 31 درصد رشد کرده است.

تس//هیالتدهی رونق تولید، کلی//د راهاندازی دوباره ای//ن کارخانهها بوده اس//ت که در س//ال آینده نیز به گفته مس//ئوالن طرح، پرداخت تس//هیالت به صنعت ادام//ه دارد. ام//ا الزمه دریافت این تس//هیالت بانکی، داش//تن وثیقه ملکی اس//ت که در ابتدا صنعتگران را با مش//کل روبهرو کرد زیرا برخی از بانکها از دریافت اس//ناد کارخانهها خودداری کرده و فقط وثیقه ملکی آن هم از شمال شهر تهران را میپذیرفتند. با این حال بانکه//ای عامل طرف قرارداد با صن//دوق ضمانتنامه س//رمایهگذاری صنایع کوچک نیز تسهیالت مورد نیاز صنعتگران را با دریافت ضمانتانمه این صندوق دادند.

آنطور که محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک به گس//ترش صنعت گفت، استانهای گیالن، مازندران، ایالم، تهران و اصفهان در 11ماه سال 95 بیشترین ضمانتنامههای مرتبط با صنایع کوچک را دریافت کردهاند.

مقیس//ه تعداد کل ضمانتنامههای صادر شده در 11 ماه امسال را 195 مورد به ارزش بیش از 359میلیارد ریال اع//الم کرد و گفت: با اج//رای این ضمانتنامهها، 2ه//زار و 004میلی//ارد ریال ضمانتنام//ه برای صنایع کوچک صادر میشود.

ب//ه گفت//ه وی، بیش//ترین ارزش ضمانتنامهه//ای صادرش//ده در این م//دت برای طرحه//ای ایجادی به مبل//غ 773میلی//ارد ریال ب//وده اس//ت؛ طرحهایی با ماهیت صنعتی که شمار کارکنان آن در جواز تاسیس یا فهرس//ت بیم//ه کمتر از 50 نفر باش//د، برای صدور ضمانتنامه در صندوق پذیرش میشوند.

‹ریسک‹باالی‹وام‹برای‹صنایع‹کوچک ‹

س//قف صدور این ضمانتنامهها برای صنایع کوچک تا پایان س//ال 1393 یکمیلیارد تومان بود اما با توجه به نیاز صنایع کوچک این س//قف ت//ا 3میلیارد تومان فزونی یافت. البته افزایش این سقف تا 5میلیارد تومان نیز با بررس//یهای کارشناس//ی از برنامه خارج ش//د. این درحالی اس//ت که به گفته س//ارا شادبخت، مدیر برنامهریزی صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچ//ک، مجم//وع ضمانتنامههای صادر ش//ده از این صندوق از نظر ریالی نس//بت به 11ماه س//ال گذشته 32درصد رش//د داشته است. ش//ادبخت در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: از تابس//تان سال 94 نیاز صنای//ع کوچک به انواع دیگ//ری از ضمانتنامهها نیز احس//اس شد از اینرو مراجع ذیصالح به صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک اجازه دادند در 3حوزه دیگ//ر نیز ضمانتنامه صادر ش//ود که عبارتند از: پیمان//کاری، خری//د و فروش و تس//هیالت؛ در این میان ضمانتنامه پیمانکاری مانند ضمانتنامه مزایده و مناقصه، حسن انجام کار و پیشپرداخت است.

مدی//ر برنامهریزی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچ//ک تاکید ک//رد: تاکنون ب//ا 14 بانک و موسس//ه مالی و اعتب//اری تفاهمنامه امضا ش//ده که مهمترین آنها با بانک صنعت و معدن اس//ت. بعد از آن بانکهای ملی، رفاه، کش//اورزی و صندوق کارآفرینی امی//د قرار دارند. تفاهمنامه ب//ا بانک ملت نیز در حال امضاس//ت. از میان بانکهای خصوصی نیز میتوان به پارسیان، پاسارگاد، ایرانزمین، آینده و موسسه مالی و اعتباری کوثر اشاره کرد. به نسبت سال گذشته تعداد تفاهمنامه با بانکها اضافه شده است. بهعنوان نمونه، امس//ال با بانک سپه تفاهمنامه بس//تهایم. شادبخت با اش//اره به اینکه شناس//ایی خدمات صن//دوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای استفاده افرادی که نیاز واقعی دارند، اهمیت دارد، تاکید کرد: متقاضی در هر اس//تان باید به معاون صنایع کوچک مراجعه کند و تقاض//ا و مدارک خود را تحوی//ل دهد. بعد از صدور ضمانتنام//ه نیز وثیقهها و چک و س//ند را میتواند در آنج//ا کامل کند. به طور قطع واحدهای صنعتی داخل شهرکها آگاهتر هستند زیرا تبلیغات صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک در آنجا بیش//تر است. البت//ه دید حمایت//ی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچک ب//رای واحده//ای صنعتی خ//ارج از شهرکها و مناطق محروم بیشتر است و اولویتبندی بی//ن صنایع در ن//گاه این صندوق وجود ن//دارد. البته ب//رای مناطق محروم تا 58درصد از س//ود تس//هیالت را با توجه به اعتبارس//نجی ط//رح تضمین میدهیم. بانکه//ا عالقه چندانی به صنای//ع کوچک ندارند زیرا صنایع کوچک وثیقه مطمئ//ن ندارند و برای وامدهی به بررس//ی و زمان نیاز دارند. از این رو ریسک وامدهی برای صنایع کوچک باال اس//ت. البت//ه هر چند یکبار سیاس//تهای کالن وضع میش//ود مانن//د طرح رونق تولی//د که بانکها موظف ش//دند از منابع داخلی خود به صنایع کوچک تس//هیالت دهند، به نظر میرس//د این اجبار برای بانکها باش//د تا بخش//ی از منابع خود را ب//ه صنایع کوچک دهند. ش//اید بهتر بود بانک ویژه صنایع کوچک در کشور داشتیم تا چالشهای کمتری پیش میآمد. البته بانک صنعت و معدن در چند سال گذشته معاونت صنایع کوچک را ایجاد کرد. این انتظار میرف//ت که این معاونت ب//ه زودی در قالب یک بانک شود اما اینگونه نشد.

‹وثیق ‹ههای‹نقدشونده ‹

برخ//ی صنعتگران معتقدند که متاس//فانه بانکها از شرایط این صندوق استقبال نمیکنند به این دلیل که بانکها در چند س//ال گذش//ته وثیقههای زیادی قبول کردهاند که پش//توانه محکم و معتبری برای آنها ایجاد نکرده اس//ت به این معنی که مش//تری و متقاضی سر موعد نتوانس//ته تس//هیالت را بازگردان//د و بانکها نیز نتوانس//تهاند وثیقههای متقاضی را به پول تبدیل کنند چراکه برخی از وثیقهها قابلیت تبدیل سریع به نقدینگی را ندارند از ای//ن رو بانکها چندان عالقهای به خدمات صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک نش//ان نمیدهند. رضا زمانی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی در شهرک صنعتی شکوهیه با بیان این مطلب به گسترش صنع//ت گفت: ن//وع و کیفی//ت وثیقه ب//رای بانکهای تس//هیالتدهنده مهم است بنابراین نگاه صنعتگران به صندوق ضمانت س//رمایهگذاری شاید بیشتر از بانکها باشد. آن هم بانکهایی که با درخواست تسهیالتدهی موافقت نمیکنند. در کنار آن باید از صنعتگران حمایت بیش//تری نیز شود که درگیر بروکراسی اداری نشوند به ویژه صنعتگران تازهکاری که در ابتدای راه هستند.

زمانی معتقد اس//ت ک//ه خدمات صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک برای تمامی صنعتگران میتواند مطلوب و موثر باش//د به ویژه اینکه در شرایط اقتصادی کنون//ی صنعتگران برای دریافت تس//هیالت نیازمند س//ازمانهای حمایتی و توس//عهای هستند از این رو خدمات این صندوق گره مش//کالت بس//یاری از تولیدکنندگان بازمیکند. البته به نظر میرسد بسیاری از صنعتگ//ران نیز با خدمات صندوق آش//نایی داش//ته باش//ند به ویژه صنعتگرانی که در شهرکهای صنعتی هستند و امکان دریافت اطالعات را از همدیگر دارند.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، به نظر نمیرس//د که تمامی مش//کالت صنایع کوچک و متوس//ط در کمبود نقدینگ//ی باش//د بلکه صنای//ع کوچک آم//وزش الزم را ندیدهان//د چراک//ه مدیریتهای خانوادگ//ی و بدون تخص//ص در این صنایع وجود دارد. این نبود تخصص، خود مشکل اس//ت. اگر شرکتهای مشاورهای باشد که آنها را آموزش دهد بخش//ی از مش//کالت حل میشود. در بیش//تر کش//ورهای خارجی در تمامی شهرکهای صنعتی مربی وجود دارد که موظف است قدم به قدم به صنایع مشاوره دهد. این در حالی است که بیشتر صنایع کوچک کشور ما مشکل فروش و بازار دارند.

محمد حسین مقیسه: بیشترین ارزش ضمانتنامههای صادرشده در این مدت برای طرحهای ایجادی به مبلغ 773میلیارد ریال بوده است

سارا شادبخت:تاکنون با ۴۱ بانک و موسسه مالی و

اعتباری تفاهمنامه امضا شده

زینب عبدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.