نسل چهارم صنعت بستر اشتغال بانوان توانمند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفه//ان در جمع بانوان کارآفرین این استان، با اشاره به ض//رورت تقویت حضور بانوان در عرص//ه کارآفرین//ی و صنعت گفت: نس//ل چهارم صنعت، بستر مناسبی برای حض//ور بانوان خالق و توانمند استان خواهد بود.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، محمد جواد بگی در آغاز این نشس//ت ضمن انتقاد از حضور کمرنگ بانوان در صنعت و اقتصاد کش//ور گفت: بی//ش از 06درصد از فارغالتحصیالن دانش//گاهی کش//ور را بان//وان تش//کیل میدهن//د ک//ه این نشاندهنده توان باالی این قشر از جامعه است، اما متاسفانه در فضای کس//ب و کار تنها شاهد سهم 21درصدی زنان در اشتغال کش//ور هستیم که نشان دهنده اس//تفاده نکردن از ظرفیتهای باالی بانوان در رشد اقتصادی کشور است.

بگ//ی افزود: نباید در کش//ور رقابت جنس//یتی بین زنان و مردان ایجاد کرد و باید به س//مت و سویی حرکت کنیم که بانوان جامعه در فضاهایی که توانمندی بیشتری دارند، فعال شوند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کش//ور، به کار نگرفت//ن ظرفی//ت بان//وان را یک//ی از موانع رش//د اقتصادی و افزایش س//طح معیش//ت جامعه برش//مرد و تاکید کرد: در صنعت و بهویژه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان اصفهان، بستر مناسبی برای اشتغال بانوان وجود داشته و این شرکتدرصدد رفع موانع موجود در این مسیر است.

بگ//ی با انتق//اد از وج//ود نداش//تن روحی//ه کارآفرینی و خوداش//تغالی در فارغالتحصیالن دانشگاهی و به ویژه بانوان فارغالتحصیل گفت: امروز باید نظام آموزشی کشور به سمتی حرک//ت کند که جوان//ان و فارغالتحصیالن کش//ور توانمند شوند، نه دانشمند و مهمتر اینکه به تقویت روحیه کارآفرینی در ای//ن جوانان بپردازد تا جمعیت جوی//ای کار، تنها به فکر کارمندی نبوده و به بخشهای مولد کشور وارد شوند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در برخی از ش//غلها مانند کار در معادن به ش//کل ذاتی و فیزیولوژیکی ب//رای بانوان محدودیت وجود دارد افزود: اما بس//یاری از ش//غلها چنین محدویتی ندارد. بگی با انتقاد از نبود حمایت همهجانبه از بخشهای تولیدی و اش//تغالزای کش//ور تصریح کرد: صنعت پوشاک و نساجی یکی از بخشهایی است که هم بانوان کارآفرین و هم بانوان به ش//کل نیروی کار میتوانند در آن فعالیت داشته باشند به نحوی که در بیشتر کارخانههای تولیدکننده پوشاک به دلیل دق//ت و ظرافت ویژه بانوان، بخش عمدهای از نیروی کار آنها را بانوان تش//کیل میدهند؛ اما براساس آمارهای رسمی، هر روز یک کانتینر معادل 22 تن پوشاک به کشور وارد میشود، که این حجم باالی واردات رس//می به عالوه واردات گسترده کاالها به شکل قاچاق، به چالش اصلی تولید و صنعت کشور تبدیل شده است.

بگ//ی تصریح ک//رد: بهطور تقریبی هر ظرفیتی در کش//ور موجود اس//ت ول//ی تولید کنن//ده، امروز جنس//ی را با همه مشکالت و چالشهای موجود تولید میکند که همان جنس گاه//ی با نصف بهای تمامش//ده و البته بس//یار بیکیفیت از کشور چین وارد میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان صنعت پوشاک، سنگهای نیمهقیمتی و مواد غذایی را یکی از مهمترین بخشها برای فعالیت بانوان اعالم کرد و افزود: اما با توجه به س//رعت باالی رشد فناوری در جهان، نسل چهارم صنعت یکی از مهمترین بسترهای اشتغال و کارآفرینی برای زنان اس//ت که در ایران هم به دلیل اینکه محدودیت ذاتی و فیزیولوژیک//ی برای بانوان ب//رای حضور در این صنعت وجود ندارد، میتواند برای بخش عمدهای از جمعیت فارغالتحصیل زن کشور اشتغالزایی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.