فراخوان‹فعاالن‹صنعتی‹فارس‹برای‹اعزام‹به‹آلمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس از مرحله جدید اع//زام واحده//ای صنعتی به دورههای آموزش//ی کش//ور آلمان خبر دادوگفت:کار انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی اس//تان فارس برای حضور در این دورهها آغاز شده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ف//ارس، ش//اهپور قنبری با اش//اره به دورههای آموزش//ی مدیران صنایع کوچک ایران با همکاری موسسه GIZ کشور آلمان گفت: این اقدام براساس تفاهمنامه سازمان صنایع کوچ//ک ایران ب//ا وزارت اقتص//اد و انرژی آلمان که در کمیس//یون مش//ترک دو کشور در س//ال گذشته امضا ش//د، انجام شده است تا دورههای آموزش//ی و توس//عه همکاریهای صنای//ع کوچک ایران و آلمان برگزار شود.

مدی//ر عامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس ه//دف اصلی از برگزاری این دورههای آموزشی را یافتن شریک کاری در حوزه تولید مشترک متناسب با نیاز روز و توسعه بازارهای فروش خارجی اعالم کرد.

قنبری ب//ا بیان اینکه برگزاری دورههای آموزش//ی و اعزام صنعتگران به آلمان از آبان امسال آغاز شده است گفت: آبان امسال 24 نفر به کشور آلمان اعزام شدند و با حضور در این دوره عالوهب//ر فراگیری دورههای تخصصی، از توانمندیهای 16 شرکت آلمانی بازدید کردند و از نزدیک به تبادل تجربهها و دستاوردهای خود پرداختند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اعزام یک فعال واحد صنعتی درای//ن دوره از فارس گفت: این صنعتگر اعزامی در بازگشت به کشور مبحث آموزشدیده را به فراگیران انتقال داد.

قنب//ری ب//ا بی//ان اینک//ه در دور دوم واحدهای صنعت//ی فعال در حوزهه//ای انرژیه//ای تجدیدپذی//ر و در دور س//وم صنعتگ//ران و فعاالن صنعتی تمامی رش//تههای صنعتی که دارای ش//رایط باشند اعزام خواهند ش//د گفت:کار انتخاب و معرفی صنعتگران اس//تان فارس که واجد شرایط اعزام باشند آغاز شده و تا 12اسفند ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: صنعتگران پس از شناس//ایی و انتخاب از سوی این ش//رکت، به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران معرفی و در آنجا بعد از برگزاری دورههای آموزشی، افراد واجد شرایط به کشور آلمان اعزام میشوند.

قنب//ری از مهمترین ش//رایط انتخاب صنعتگران ب//رای معرفی به این دورهها را داش//تن برنامه توسعه فعالیت کسبوکار و توانایی الزم برای اجرای طرحهای توس//عه در واحد صنعتی، تمایل به همکاری با ش//رکتهای آلمانی در افق برنامههای واحد صنعتی،تس//لط به زبان انگلیس//ی و آشنایی کامل با مس//ائل فنی مربوط به واحد صنعتی و داشتن اختیار تصمیمگیری الزم برای امور واحد صنعتی اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.