ایجاد ۱۱۱ هکتار فضای سبز در گلستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون عمران و محیطزیس//ت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلس//تان از ایجاد 111 هکتار فضای سبز،چمنکاری و گلکاری در ش//هرکها و نواحی صنعتی این اس//تان خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی گلستان، حسن جس//مانی به مناسبت هفته منابع طبیعی اظهار کرد: در این راستا بیش از 77هزار انواع گونههای نهال و بی//ش از 003هزار انواع درختچههای زینتی دائمی کاشته شد.

به گفته جس//مانی همچنین از مجموع فضای س//بز ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی 6 هکتار آن به چمنکاری و گلکاری اختصاص یافته است.

معاون عمران و محیطزیس//ت شرکت شهرکهای صنعتی گلس//تان یادآور شد: از مجموع 111 هکتار فضای سبز ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی 15 هکتار با کاشت بیش از 8700 گونه مثمر و غیرمثمر در امسال احداث شد.

جس//مانی اضافه کرد: در راستای صرفهجویی از منابع آبی در ش//هرکها و نواحی صنعتی تاکنون بیش از 152 کیلومتر شبکه آبیاری قطرهای ش//ده که از این میزان 12/5 کیلومتر آن در امسال اجرا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.