84درصد: سیاستهای نفتی مهمترین اقدام دولت در سال 95

Sanat Newspaper - - نظ ‌رسنجی -

صاحبنظران و مسئوالن شرکتکننده در نظرسنجی گسترش صنعت در پاس//خ به این پرس//ش که مهمترین اقدام دولت در س//ال 95 کدام است؟سیاس//تهای نفت//ی را مهمترین اقدام دولت در س//ال 95 اعالم کردند.

از جامعه آماری این نظرس//نجی که 48 نفر از مس//ئوالن، نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی، کارشناس//ان و فعاالن بخش خصوصی بودند، خواسته شد از بین گزینههای توسعه ناوگان هوایی، اقدامات زیرساختی صنعت نفت و تقویت ش//بکه حملونقل ریلی کش//ور نظرشان را درباره مهمتری//ن اقدام دولت در س//ال 95 بگویند که مش//روح این گزارش را میخوانید:

پس از رفع تحریمهای اقتصادی در دولت یازدهم و به تصویب رسیدن برجام، بدنه دولت و بخش خصوصی خود را برای اس//تفاده حداکثری از این دس//تاورد دولت آماده کردند. در بس//یاری از حوزهها مس//ئوالن به سفرهای بینالمللی رفتند تا بتوانند از شرایط پساتحریم بیشترین بهره اقتصادی را ببرند.

س//ال گذشته دولت در 3 زمینه زیرس//اختی اقدامات کلیدی داشت. نخستین اقدام دولت در این بخش توسعه و نوسازی ناوگان هوایی کشور بود. اهمیت این برنامه برای دولت به حدی بود که روحانی در نخستین سفر خود به فرانسه درباره این موضوع پای میز مذاکره نشست. در ادامه پس از بررس//ی ش//یوه تامین مالی و نوع قرارداد، تمام واسطهها حذف ش//دند و وزارت راه و شهرس//ازی بهعنوان تنها نماینده مذاکرهکننده با بوئینگ و ایرباس معرفی شد. تاکنون 3 فروند هواپیمای جدید به ایران آمده است.

در وزارت نف//ت نی//ز اقدام//ات مهمی پس از برداش//ته ش//دن کامل تحریمها در دس//تور کار ق//رار گرفت. بیژن نامدارزنگن//ه، وزیر نفت در مذاکره با اوپک موفق شد مجوز تولید نفت را از 2/1میلیون بشکه نفت در روز به 9/3میلیون بش//که نف//ت در روز ارتقا دهد. همچنین از دیگر اقدامات نفتی دولت یازدهم میتوان به توسعه میدانهای نفت و گاز در کش//ور پرداخت که یکی از نتایج آن افتتاح فازهای 17 و 18 گاز پارس جنوب//ی در فروردین س//ال آینده خواهد بود. این پ//روژه ملی با حضور رییسجمهوری افتتاح خواهد شد.

سومین اقدام برجامی دولت در حوزه زیرساختها به توسعه خطوط و ناوگان ریلی کشور مربوط میشود.

در این حوزه مهمترین اقدام دولت اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور بود. این طرح اکنون تا ایرانشهر ادامه یافته که به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس//ازی س//ریعترین پروژه ریلی کشور است. تاکنون این س//رعت عمل در ریلس//ازی و اجرای پروژه س//ابقه نداشته است. البته س//انحه قطار سمنان- مشهد باعث شد که اقدامات ریلی دولت یازدهم دچار تنشهای جدی ش//ود و کارشناس//ان از اقدام//ات ریلی در دولت یازدهم تا حدی ناراضی باش//ند. آخوندی بهدلیل برخورد این دو قطار و برخی موارد دیگر تاکنون دو بار در مجلس ش//ورای اس//المی استیضاح شد که البته استیضاحکنندگان نتوانستند وی را از وزارت عزل کنند اما توانستند این اقدامات را به حاشیه ببرند.

گسترش صنعت برای دستیابی به این پرسش که کدامیک از اقدامات دولت در ش//رایط پس//اتحریم اهمیت بیش//تری داش//ت با مس//ئوالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی به گفتوگو پرداخت تا در این زمینه بهترین اقدام دولت مشخص شود.

قبل از نظرس//نجی به دلیل اینکه در 3 حوزه مشخص شده بیشترین اخبار به ترتیب به توس//عه ناوگان هوایی، اقدامات زیرس//اختی صنعت نفت و تقویت ش//بکه حملونقل ریلی کشور تعلق یافته بود، پیشبینی میشد نوسازی و اقدامات دولت در صنایع هوایی بهعنوان بهترین اقدام پسابرجامی دولت مشخص شود اما اینطور نشد.

در این نظرس//نجی 48 نفر از مس//ئوالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، کارشناس//ان و فعاالن بخش خصوصی شرکت کردند که سهم ه//ر حوزه 19 نف//ر بود. به عبارتی مس//ئوالن وزارتخانهه//ا، نمایندگان مجلس و اعضای اتاقهای بازرگانی، کارشناسان صنایع نفت، حملونقل هوایی و ریلی و فعاالن بخش خصوصی در این نظرسنجی نسبت یک به سه را داشتند. به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه صنایع ریلی و هوایی مش//ترک به ش//مار میروند این دو ح//وزه دارای نفرات بیشتری در بررسی بهترین اقدام برجامی دولت هستند.

76درصد از جامعه آماری در این نظرسنجی مسئوالن و صاحبنظران در زمینه حملونقل که ش//امل ترکیب صنایع هوایی و ریلی میشود و 33درصد در زمینه صنعت نفت بودند. گس//ترش صنعت برای بررس//ی دقیقتر در این زمینه گزینه سایر را نیز به 3 گزینه اصلی اضافه کرد تا جامعه آماری با محدودیت در انتخاب گزینه روبهرو نباشد.

براس//اس نظرس//نجی انجام ش//ده 84درصد از مخاطبان به اقدامات زیرس//اختی صنعت نفت، 53درصد به توسعه و نوسازی ناوگان هوایی، 52/6درصد به توس//عه ش//بکه ریلی و 57/01درصد به گزینه سایر رای دادند.

بر این اس//اس، اقدامات نفتی دولت ک//ه مهمترین آنها افزایش تولید نفت و توسعه میدان نفت و گاز به کمک شرکتهای خارجی بود، رتبه نخس//ت اقدامات دولت در شرایط پساتحریم را در نظرسنجی گسترش صنعت به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.