54درصد به ارائه تسهیالت رونق تولید رای مثبت دادند

Sanat Newspaper - - نظ ‌رسنجی -

کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئوالن شرکتکننده در طرح نظرسنجی گس//ترش صنعت ارائه تسهیالت تولید را از بین 10 گزینه اعالم ش//ده در پاس//خ به پرسش مهمترین اقدام دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در راستای حمایت از صنایع کوچک چه بوده است؟ انتخاب کردند.

جامع//ه آماری این طرح نظرس//نجی 150 نفر از مس//ئوالن، کارشناس//ان و تولیدکنن//دگان داخ//ل و خارج از ش//هرکهای صنعت//ی بودند که از این تعداد 60 نفر در نظرس//نجی ش//رکت کردند.

در این نظرسنجی 10 گزینه برای انتخاب پاسخ در نظر گرفته شده بود. تسهیالت رونق تولید، بخشودگی بدهی جرایم بیمهای و مالیاتی، شناس//ایی و رفع مش//کالت تولید با برگزاری کارگروه رف//ع موان//ع تولید، پذیرش س//هام صنایع کوچ//ک در بورس و فرابورس به عنوان گزینههای پاسخ به پرسش مطرح شده در نظر گرفته ش//ده بود که انعقاد تفاهمنامههای حمایتی برای توسعه کارآفرینی، اجرای دورههای آموزش//ی حض//وری و غیرحضوری برای مدی//ران و کارکنان صنایع کوچک، صدور اس//ناد مالکیت در ش//هرکها و نواحی صنعتی، توسعه و تکمیل زیرساختها در ش//هرکها و نواحی صنعتی و ثبات قیمت زمین در شهرکها و نواحی صنعتی از دیگر گزینهها بود.

گس//ترش صنعت برای بررس//ی دقیقتر در این زمینه گزینه س//ایر را نی//ز به 9 گزینه اصل//ی اضافه کرد تا جامع//ه آماری با محدودی//ت در انتخاب گزینه روبهرو نباش//د. با این حال گزینه تسهیالت رونق تولید با رای 27 نفر از شرکتکنندگان 54درصد آرا را به خود اختصاص داد.

ارائ//ه تس//هیالت رونق تولید به 7 ه//زار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوس//ط در س//ال جاری هدفگذاری و پرداخت شد. دول//ت در نظر داش//ت با احی//ای این بخش از صنای//ع راکد در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت تاثیرگذار باشد.

چن//دی پی//ش وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت ب//رای ارائه تس//هیالت بانکی در سال 96 پیش//نهاد 5 بندی به ستاد اقتصاد مقاومت//ی ارائه کرد. در این طرح، اختصاص تس//هیالت 42 هزار میلی//ارد تومانی با کمک بانکها به 121 ه//زار واحد صنعتی و تولیدی به تازگی هدفگذاری ش//ده است. این طرح متفاوت از طرح رونق تولید اس//ت و اگر به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برس//د به کمک بانکها در س//ال آینده به مرحله اجرا درمیآید به طوری که ارائه تس//هیالت بانکی به 100 هزار صنف تولی//دی به منظ//ور نوس//ازی، 5000 واحد صنعت//ی در جهت نوس//ازی صنایع، 10 هزار واح//د صنعتی بهعنوان س//رمایه در گ//ردش، 5هزار واحد صنعتی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و 1000 واحد به منظور نوسازی و تجهیز معادن در طرح پیشنهاد ش//ده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است.

طرح رونق تولی//د بنگاههای تولیدی ازس//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در س//ال جاری با همکاری بانک مرکزی مدنظر ق//رار گرف//ت تا در ابتدای ام//ر 7500 واحد تولی//دی کوچک و متوس//ط معادل 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کنند اما براس//اس آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی تاکنون بیش از 23 هزار واحد یعنی افزونبر 3برابر تعداد ابتدایی تسهیالت دریافت کردهاند و براساس آخرین آماری که به تازگی اعالم ش//ده تا 18 اسفند امس//ال حدود 16 هزار و 500 میلیارد توم//ان تس//هیالت به حدود 23 ه//زار و 410 بن//گاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.

انتخاب گزینه بخش//ودگی بدهی جرای//م بیمهای و مالیاتی از س//وی 8 نفر از صاحبنظران در این نظرس//نجی 13 درصد آرا را کسب کرد.

دول//ت در اقدامی دیگر برای حمایت از فعالیت صنایع کوچک و متوسط طرح بخشودگی بدهی جرایم بیمه و مالیات را امسال اجرا کرد. بیمه و مالیات دو بحث پرهزینه صنایع کوچک اس//ت. به گفته کارشناس//ان در ش//رایط فعلی صنایع کوچک با کمبود نقدینگ//ی مواجهند حال آنکه پذیرش ریس//ک بیم//ه و مالیات صنایع کوچک در کشور انحصاری است.

شناسایی و رفع مشکالت تولید با برگزاری کارگروه رفع موانع تولی//د گزینهای دیگر بود که به انتخ//اب 6 نفر از صاحبنظران 01درصد از کل آرا را کس//ب کرد. کارگروه س//تاد تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای امسال در تمام استانها تشکیل جلسه داد و با شناس//ایی واحدهای صنعتی راک//د و غیرفعال برای تعیین تکلیف پرونده آنها تصمیمگیری کرد. برخی از این واحدها برای دریافت تسهیالت رونق تولید معرفی شدند و برای برخی دیگر بر حسب نوع مشکالت به منظور فعالسازی، تغییر کاربری و دیگر اقدامات از سوی مسئوالن تصمیم گرفته شد.

گزینه سایر همراه با گزینه اجرای دورههای آموزشی حضوری و غیرحضوری برای مدیران و کارکنان صنایع کوچک به انتخاب 4نف//ر از ش//رکتکنندگان 7درص//د از مجم//وع آرا را ب//ه خود اختصاص دادند.

برگزاری دورههای آموزش//ی در برنامههای س//االنه س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران است که امسال در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شد و تفاهمنامهای بین سازمان فنی و حرفه و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای اجرای دورههای آموزشی 100 هزار نفره امضا شد. بخشی از این دورهها به صورت حضوری و بخشی نیز به صورت غیرحضوری بر پایه سامانه جامع آموزشی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی تهران طراحی و اجرا شد.

پذیرش س//هام صنایع کوچک در بورس و فرابورس گزینه دوم در این نظرسنجی بود اما با انتخاب 3نفر از صاحبنظران 5درصد از مجموع آرا را کسب کرد و در رتبه ششم قرار گرفت.

تامین مالی صنایع کوچک و متوس//ط با پذیرش سهام در بازار سرمایه راهکاری دیگر بود که برای جبران نقدینگی این بخش از اقتصاد کشور در تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با س//ازمان بورس اجرا ش//د. در نخس//تین مرحله پذیرش سهام 4 واحد صنعتی با کشف قیمت سهام «شگامرون» به عنوان نخس//تین ش//رکت از این بخش اقتصادی با قیمت هر سهم 3 هزار تومان در بازار سرمایه معامله شد.

3 نفر از صاحبنظران ش//رکتکننده در این نظرسنجی گزینه انعقاد تفاهمنامههای حمایتی برای توسعه کارآفرینی را انتخاب کردن//د و 5درصد از مجموع آرا را ب//ه خود اختصاص دادند. این تفاهمنامه در راس//تای توسعه اشتغالزایی یا معرفی کارجویان به کارفرمایان از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سایر دستگاههای اجرایی و تشکلهای مربوط امضا شده اس//ت.صدور اسناد مالکیت برای اراضی واگذار شده در شهرکها و نواحی صنعتی، اقدام دیگر دولت در این نظرس//نجی به عنوان گزینهای در اختی//ار صاحبنظران قرار گرفت و با انتخاب 2 نفر 3 درصد از کل آرا را کس//ب کرد. اراضی در نظر گرفتهشده برای ساخت ش//هرکهای صنعتی در مرحله نخست از منابع طبیعی تامین میش//ود اما اگر منابع طبیعی در منطقه مکانیابیش//ده موجود نباش//د اراضی دیگر به تملک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی در میآید که در هر دو صورت نیاز است تا اسناد تفکیکی از سند مادر برای صنعتگران صادر شود تا بتوانند از مزای//ای آن ازجمله اس//تفاده به عنوان وثیق//ه بانکی بهرهمند شوند. در گزینه بعدی توسعه و تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی آورده ش//ده بود که 2نف//ر از صاحبنظران این گزین//ه را انتخ//اب کردن//د و 3 درصد از مجم//وع آرا را به خود اختصاص دادند.

اهمیت زیرساختها برای صنایع کوچک در موضوع نرمافزاری و س//ختافزاری دس//تهبندی میش//ود که تامین آب، برق، گاز، مخابرات ...و به عنوان حداقلهای س//ختافزاری مطرح اس//ت. همچنین ارائه خدمات مشاورهای در بازاریابی، تحقیق و توسعه، کلینیکهای س//یار کس//ب و کار، توسعه خدمات کسب و کاری و.... ب//ه عنوان زیرس//اختهای مورد نیاز صنعتگران در دس//ته نرمافزاری تقسیم شده است.

آخرین گزینه این نظرس//نجی ثبات قیمت زمین در شهرکها و نواح//ی صنعت//ی بود که ب//ا انتخاب یک نف//ر از صاحبنظران درمجموع 2 درصد از کل آرا را به خود اختصاص داد.

حق انتفاع از زیرساختهای تامینشده در شهرکها و نواحی صنعتی به عنوان قیمت زمین از سرمایهگذاران در شرایط اقساط دریافت میش//ود اما این بها از ابتدای امسال در کشور ثابت ماند و در برخی مناطق محروم و کمتر توسعهیافته نیز نیمبها شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.