فراوانی نظر پاسخگویان درباره شاخصترین کار دولت یازدهم در سال 95 در شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک عنوان درصد

Sanat Newspaper - - نظ ‌رسنجی -

تسهیالت رونق تولید

بخشودگی بدهی جرایم بیمهای و مالیاتی

شناسایی و رفع مشکالت تولید با برگزاری کارگروه رفع موانع تولید

45

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.