جزئیات اولویتبندی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وامها

Sanat Newspaper - - نظ ‌رسنجی -

اگرچ//ه دول//ت تصویب ک//رد جرایم دیرک//رد وامه//ای کمتر از ۰۰۱میلیون تومان که تا یکش//نبه هفته بعد تس//ویه خواهد ش//د را میبخش//د اما بانک مرکزی براساس اولویتبندی عمل میکند که ۲۲ بن//د دارد. ب//ه گزارش مهر، رییس کل بان//ک مرکزی بعد از این جلس//ه با مجلس اعالم کرد برای بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای زی//ر ۰۰۱ میلیون تومان، اولویتبندی در نظام بانکی انجام ش//ده و اولویت نخس//ت هم با بده//کاران کمتر از ۰۱ میلی//ون تومان نظام بانکی اس//ت و در مرحله بعد، بخشودگی سایر اولویتها اجرا خواهد ش//د. اولویتهای بیس//تودوگانه برای اجرای این مصوبه دولت را منتش//ر کرد: مانده مطالبات امهالش//ده آس//یبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه س//الهای ۳۹۳۱ و ۴۹۳۱ و بند (و) تبصره ۳۱ قانون بودجه س//ال ۵۹۳۱ (اعم از جاری و غیرجاری) میشود.

پ//س از اجرای دو بند ب//اال در صورت باقی بودن س//همیه ابالغی (با اولویت مناطق روس//تایی و محروم) س//ایر اولویتها به این شرح اجرا میش//ود: - مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۴۹۳۱ ناشی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۰۰۱میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۴۹۳۱ ناشی از تس//هیالت اعطایی ع//ادی پرداختی تا س//قف ۰۰۲میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان س//ال ۴۹۳۱ ناش//ی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۰۰۳میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان س//ال ۴۹۳۱ ناش//ی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۰۰۴میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۴۹۳۱ ناشی از تس//هیالت اعطایی ع//ادی پرداختی تا س//قف ۰۰۵میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان س//ال ۴۹۳۱ ناش//ی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا س//قف ۰۰۶میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۴۹۳۱ ناشی از تس//هیالت اعطایی ع//ادی پرداختی تا س//قف ۰۰۷میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان س//ال ۴۹۳۱ ناش//ی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۰۰۸میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان س//ال ۴۹۳۱ ناش//ی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۰۰۹میلیون ریال به مش//موالن- مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۴۹۳۱ ناشی از تس//هیالت اعطایی عادی پرداختی تا س//قف ۰۰۰۱میلیون ریال به مشموالن.

س/ایر اولویته/ا: - مان//ده بدهی س//ال ۵۹۳۱ اع//م از جاری و غیرج//اری تس//هیالت اعطای//ی تا س//قف ۰۰۱میلی//ون ریال به مش//موالن- مان//ده بدهی س//ال ۵۹۳۱ اعم از ج//اری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا س//قف ۰۰۲میلیون ریال به مشموالن- مانده بده//ی س//ال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا سقف ۰۰۳میلیون ریال به مشموالن- مانده بدهی سال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا سقف ۰۰۴میلیون ریال به مش//موالن- مانده بدهی س//ال ۵۹۳۱ اعم از ج//اری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا س//قف ۰۰۵میلیون ریال به مشموالن- مانده بده//ی س//ال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا سقف ۰۰۶میلیون ریال به مشموالن- مانده بدهی سال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا سقف ۰۰۷میلیون ریال به مش//موالن- مانده بدهی س//ال ۵۹۳۱ اعم از ج//اری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا س//قف ۰۰۸میلیون ریال به مشموالن- مانده بده//ی س//ال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا س//قف ۰۰۹میلیون ریال به مش//موالن- مانده بدهی س//ال ۵۹۳۱ اعم از جاری و غیرجاری تس//هیالت اعطایی تا سقف ۰۰۰۱میلیون ریال به مشموالن. نکته اینجاست که بانک مرکزی زمانبندی برای اجرای اولویتهای گفته شده را به عهده بانک عامل گذاشته و همین امر س//بب ش//ده تا برخی بانکها به صورت س//لیقهای در این حوزه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.