42درصد خودروها استاندارد کیفی دارند

با بررسی 90 مدل خودرو با هدف هماهنگی با استانداردهای سازمان ملی استاندارد مشخص شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بررسی زوایای قراردادهای جدید خودرویی، رشد 6/4درصدی بخش صنعت در 9م//اه امس//ال، باقی ماندن پلتفرمهای قدیمی همچ//ون پژو 405 و پراید در چرخ//ه تولید و رعایت 22 مدل خودرو از اس//تانداردهای کیفی مهمترین مباحثی بود که محسن صالحینیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در آخرین نشس//ت خبری خود با خبرنگاران به آنها اش//اره کرد. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره میزان رش//د صنعت و ارزش افزوده این بخش که براساس سال پایه 6۷۳۱ است، گفت: در 9 ماه امسال رشد بخش صنعت 6/4درصد بوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.