خودرو سازهای چینی یارانهها را باال کشیدند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

چین از کش//ورهایی اس//ت که هزینههای زیادی برای توس//عه ناوگان خودروهای برقی و هیبریدی کرده اس//ت. دولت این کش//ور یارانه بس//یار زیادی به شرکتهای خودروسازی مختلف اختصاص داده تا صرف توسعه خودروهای پاک شود اما مشکل از جایی آغاز میش//ود که بدانیم این ش//رکتها به جای هزینه کردن یارانهها برای خودروهای سبز آنها را جای دیگری هزینه کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.