بازیابی اقتصاد 95 بدون اتکا به نیروی خارجی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

س//ال 95 هم با آرزوها و امیدها آغاز شد. امید ای//ن بود که فضای سیاس//ی بینالملل//ی بتواند مقداری از منابع کش//ور را آزاد کند که این اتفاق رخ نداد و هیچگونه گشایشی برای بدهیهای دولت رخ نداده است. البته دولت تالشهایی را انجام داده و توانسته ظرفیتهای تولید را افزایش دهد. اگرچه این مس//ئله از این منظر مهم اس//ت که دولت سرانجام بدون اتکا به نیروهای خارجی توانسته این کار را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.