تیراژ راه نجات صنعت خودرو نیست

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

تجربه کاهش چش//مگیر تولی//د خودرو در دوره زمانی و س//پس جهش قابلمالحظه این صنعت اشتغالزا نشان میدهد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.