تیراژ راه نجات صنعت خودرو نیست

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تجرب//ه کاه//ش چش//مگیر تولی//د خ//ودرو در دوره زمانی و س//پس جهش قابلمالحظه این صنعت اش//تغالزا نشان میدهد که رکوردش//کنی ام//ری دور از دسترس نیست. بررسی محاسبه س//االنه نهادهای بینالمللی در یک تا دو س//ال گذش//ته نشان از کاهش بی//ش از ۰۵ درصدی تولی//د خ//ودرو در ای//ران دارد؛ آماری که با رش//د چش//مگیر امسال توانس//ت رتبه ایران را در جدول تولیدکنندگان خودروی جهانی بهبود بخش//یده و ارتقا دهد.

ب//ه طور قطع در س//ال جدید و ب//ا به مرحله اجرا رس//یدن قراردادهای منعقدشده در صنعت خودرو این قراردادها به لحاظ کیفی و کمی تاثیر خوبی بر خودروسازهای ایرانی خواهد داشت و آنچه روی کاغذ اس//ت، نوید آینده خوبی را میدهد اما اینکه آینده چگونه رقم خواهد خورد و تا چه اندازه بتوان فرآیندهای مالی را تسهیل کرد، نکتهای است که گذر زمان آن را مشخص میکند.

هرچن//د آنچ//ه روی کاغذه//ا به تدوین رس//یده ب//ه دلیل محدودیتهای ایجادش//ده اس//ت اما هنوز به طور کامل محقق نش//ده و بانکها و موسس//ات مالی اروپایی همکاری موثری با ایران ندارن//د و تغییرات جدید در بدنه سیاس//ت دولت امریکا باع//ث مبهم ش//دن این وضعیت ش//د اما با رون//د فعلی تولید خ//ودرو میتوان همچنان به آینده روش//نی امیدوار بود. دولت امری//کا جمعبن//دی خود درباره برج//ام را به بع//د از انتخابات ریاس//تجمهوری ایران در بهار سال آینده موکول کرده و باید ت//ا آن زمان در انتظار ماند اما آنچه مس//لم اس//ت اینکه ایران باید خود را آماده کند تا در صورت برطرف ش//دن موانع بتواند بیشترین اس//تفاده را از این شرایط ببرد، بنابراین برای آمادگی بیش//تر باید مذاکرات را جدیتر گرفت//ه و روی مفاد قرارداد به ش//کل بهت//ری کار و مقدمات موردنی//از را فراهم کرد. ممکن اس//ت هر قرارداد دهها زیرقرارداد داش//ته باشد که باید نسبت ب//ه عملیات//ی ک//ردن آنها اق//دام ش//ود. در این ش//رایط برای ایجاد آمادگی الزم در میان قطعهس//ازان الزم اس//ت دستکم پیشنویس اولیه قرارداد آمادهسازی ازسوی آنها به امضا برسد، در صورت فراهم شدن این ش//رایط دیگر نیازی نیست صنعت خودرو با مناسب شدن اوضاع به دنبال ایجاد مقدمات الزم باشد چراکه با تحقق این امر صنعت خودروی ایران س//راغ اصل کار م//یرود و در کمترین زمان ممک//ن کار عملیاتی و به محصول تبدیل ش//ده و به بازار ارائه میشود. توجه به این نکته ضروری است که تیراژ چندان تعیینکننده نیست و در دنیای امروز باید تالش کرد به کیفیت مطلوب رس//ید و آن را حفظ کرد. به طور قط//ع کمیت از هر راهی به دس//ت خواهد آم//د اما اگر صنعت خودروی ایران به افقی دورتر نگاه میکند پیوس//تن به سازمان تجارت جهانی را خواهد دید که در این شرایط کمیت نمیتواند چندان کمکی به این صنعت کند. کیفیت نقش تعیینکنندهای دارد و میتوان با داش//تن آن با رقبای خارجی رقابت کرد زیرا در صورت الحاق ایران به س//ازمان تجارت جهانی با باز ش//دن درهای تجارت خارجی و حذف تعرفهها براس//اس سازوکارهای این سازمان بدون کیفیت نمیتوان با رقبای جهانی رقابت کند. بنابراین دلخوش به افزایش تیراژ نباشیم و کیفیت را ارتقا دهیم تا جای پای خود را در بازارهای جهانی محکم کنیم.

فضلاهلل جمالو کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.