شفافیت‹مالی‹یکی‹از‹الزامات‹سرمایه‹گذاری‹خارجی‹است

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

وزیر تامین مالی جمهوری اس//لواکی گفت: ما مذاکرات هس//تهای را از نزدیک دنب//ال میکردیم و به محض اینکه برجام به امضا رس//ید تمایل خ//ود را برای از س//رگیری روابط تجاری با ایران نش//ان دادیم. به همین جهت س//ال گذشته نخستین هیات سیاسی و تجاری جمهوری اسلواکی به ایران س//فر کرد. وزیر تامین مالی جمهوری اس//لواکی در گفتوگو با ایلنا درباره رابطه ایران و کش//ورش گفت: بعد از برجام و بازگش//ت ایران به صحنه بینالمللی، کش//ور ما فصل جدیدی از روابط و همکاری خود را با ایران آغاز کرد.

پیت//ر کاژمیر ادامه داد: ایران یکی از اصلیترین ش//رکای ما در منطقه خاورمیانه است و عالوه بر آن مردم ما عالقه زیادی دارند که با مردم ایران ارتباط داش//ته باشند. شاید برای ش//ما جالب باشد که بدانید دانشجویان زیادی در اس//لواکی تمایل دارند زبان فارس//ی را یاد بگیرند. ایران یکی از کشورهای پرطرفدار در اروپای شرقی است. وی با اشاره به دوران تحریم ایران گفت: ما مذاکرات هستهای را از نزدیک دنبال میکردیم و به محض اینکه برجام به امضا رسید تمایل خود را برای ازسرگیری روابط تجاری با ایران نشان دادیم. به همین دلیل سال گذشته نخستین هیات سیاسی و تجاری جمهوری اسلواکی به ایران سفر کرد.

کاژمی//ر ادام//ه داد: تمرکز اصلی اقتصاد ایران روی انرژی اس//ت ضمن آنک//ه فرصتهای زیادی در حوزه صنعت و تجارت در این کش//ور وجود دارد. البته الزم اس//ت یادآور شوم که تمام اینها به سبب توافق هستهای ای//ران و برقراری دوب//اره ارتباطات بینالمللی اس//ت. اغراق نیس//ت که بگوی//م برجام یکی از مهمترین اتفاقات برای ایران در نیم قرن اخیر بوده اس//ت. وی گفت: یکی از الزامات سرمایهگذاری کشورهای دیگر در ایران ش//فافیت مالی در حوزههای مختلف است. به همین جهت پیوستن ایران ب//ه قرارداده//ای بینالمللی مالی اهمیت دارد. در س//فر اخیر ما به ایران نماین//دگان بانکهای خصوصی و دولتی اس//لواکی هم//راه ما بودند و به دنبال آن هس//تند که س//طح روابط بانکی را باال ببرند. وزیر تامین مالی جمهوری اس//لواکی گفت: اگر سیاس//تهای دولت ایران به همین منوال ادامه پیدا کند امیدوار هستیم سال آینده میزان سرمایهگذاری ما در ایران ۰۶درصد افزایش پیدا کند و س//طح مبادالت به ۰۰۵میلیون یورو برسد. کاژمیر افزود: در حال حاضر ۳ بانک اسلواکی ساالنه تا سقف ۰۰۱ میلیون یورو فعالیتهای بانکی با ایران را حمایت میکنند و درحالحاضر این امر به صورت ضمانتنامه بانکی است. در صورت ادامه این روند موفقیتآمیز، این سقف افزایش پیدا خواهد کرد ضمن آنکه بانکهای مشترک اتریشی، آلمان//ی و ایتالیایی نی//ز همزمان کارهای خود را ب//رای فعالیت در ایران آغاز کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.