حداقل دستمزد کارگران تا ۵۱درصد قابل افزایش است

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

یک کارش//ناس ح//وزه کار معتقد اس//ت، باوج//ود آنکه نرخ ت//ورم زیر ۰۱درصد اس//ت اما دس//تمزد س//ال ۶۹۳۱ تا ۵۱درصد جای افزایش دارد.

حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایرنا افزود: هر س//ال حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی تعیین میشود که براس//اس دو تبصره ماده ۱۴ قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت خانوار ۴ نفره) باید این افزایش انجام شود.

وی ش//ورای عال//ی کار را محلی ب//رای چانهزنی عنوان کرد و گف//ت: افزایش دس//تمزد ت//ا ۵۱درصد ه//م در صورتی که نماین//دگان کارگری چانهزنی کنند جای افزایش دارد. حداقل دس//تمزد دچار عقبماندگی زیادی از سالهای قبل است که باید جبران شود.

این فعال کارگری توضیح داد: دولت ناگزیر است دیر یا زود خط فقر را تعریف و ساالنه مبلغ آن را تعیین کند.

در صورت//ی که خط فقر تعیین ش//ود بهطور یقین مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد قرار میگیرد. نگرانی از پیامدهای منف//ی کاهش درآمد خانوادهه//ای کارگری در جامعه، اصالح س//ازوکار تعیین حداقل دس//تمزد را بیش از گذشته ضروری کرده است.

وی تعیین مبنای خط فقر را درواقع س//بد معیش//ت خانوار اعالم کرد و گفت: دولت میتواند برای جبران کسری دستمزد ب//ه کارگران یاران//ه کاالی اساس//ی بدهد تا اندک//ی از کمی دستمزد تعیینشده برای خانوارهای کارگری جبران شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری معادل ۸میلیون و ۰۲۱هزار ریال (۲۱۸هزارتومان) تعیین شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.