بودجه و شبکه منسجم آموزشی؛ دو الزام ارتقای مهارت

کارشناس‹ارشد‹سازمان‹صنایع‹کوچک‹و‹شهر ‹کهای‹صنعتی‹ایران‹در‹گف‹تو‹گوی‹اختصاصی‹با‹«گسترش‹صنعت»‹مطرح‹کرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

برگزاری 001هزار نفرس//اعت دورههای آموزش//ی یکی از تکالیف تعیینشده در برنامه اقتصاد مقاومتی برای س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که مرتضی انوشه، کارشناس ارشد توسعه صنعت//ی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت، ایجاد شبکه منسجم آموزشی و تامین بودجه مناسب را دو الزام در رس//یدن به اهداف تعیینشده در این برنامه نام برد.

انوشه معتقد است که برگزاری دورههای آموزشی و مهارت//ی ب//رای کارکنان در صنایع کوچک س//بب بهبود شغلی و ارتقای مهارت نیروی انسانی میشود. این گفتوگو را میخوانید:

€تدوی/ن€برنام €ههای€آموزش/ی€ب/رای€صنایع€ € کوچ/ک€با€چ/ه€هدف/ی€و€در€چ/ه€اولوی €تهایی€ دست €هبندی€شده€است؟

برنامههای آموزش//ی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران از س//الها قبل با هدف کم//ک به ارتق//ای رقابتپذیری واحده//ای صنعتی تدوین شده است.

آموزش بهعن//وان یکی از ابزاره//ای رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارد که در سالهای برگزاری اصالح ش//ده و اکنون در 3 دسته مشخص برگ//زار میش//ود. در دس//ته نخس//ت آموزشهای مدیریتی، دس//ته دوم ش//امل آموزشهای مهارتی و دسته سوم مربوط به آموزشهای هنگام کار است.

€آیا€ش/بک €های€منس/جم€برای€برگ/زاری€این€ € دور€هه/ای€آموزش/ی€وج/ود€دارد؟€رو €شه/ای€ مختل/ف€حضوری€ی/ا€غیرحض/وری€و€ب/ر€پایه€ سیس/تم€الکترونیک/ی€در€اج/رای€دور €هه/ای€ آموزشی€جایگاهی€دارد؟€

از آنج//ا که بودجه مربوط ب//ه آموزش میزان کمی دارد ب//ه تازگی ب//رای افزایش نفوذ آموزش//ی برای برگ//زاری آموزشهای مجازی اقدام ش//ده اس//ت تا محدودیت زیرس//اختهای آموزشی و کمبود بودجه برگزاری دورههای آموزشی را جبران کنیم.

ما در کشور به شبکه منس//جم آموزش نیاز داریم که بخشی نیازس//نجی کند بخش//ی به برنامهریزی آموزشی و بخشی به اجرای برنامه آموزشی بپردازد و درنهایت یک نهاد مستقل مثل اتاق بازرگانی یا خانه صنعت نظارت بر آن را به عهده گیرد.

س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی بهعنوان کارفرمای برگزاری دورههای آموزش//ی فقط در نیازس//نجی و برنامهریزی آموزش//ی باید دخالت داشته باش//د اما بهدلیل نبود شبکه منسجم آموزش در کش//ور به ناچار این س//ازمان در مراحل مختلف برگزاری دورههای آموزشی وارد عمل شده است.

همچنی//ن پراکندگی ش//هرکهای صنعتی مانند اینکه در برخی اس//تانها ازجمله فارس یا سیستان و بلوچس//تان فاصله دو شهرک صنعتی بیش از 300 کیلومتر و حتی بیشتر است همراه با سایر مشکالت آموزش//ی از جمله کمبود مدرسه، امکانات آموزشی ...و از مهمترین موانع آموزشی صنایع کوچک بعد از نبود شبکه منسجم آموزش در کشور است.

برای مثال، حدود 007هزار ش//اغل در ش//هرکها و نواحی صنعتی کش//ور وج//ود دارد که اگر نگوئیم آموزش HSEE برای همه آنها الزم و ضروری است حداقل برای بخش زیادی از آنها الزم است.

واضح اس//ت این حجم ب//اال آن هم فقط برای یک عنوان آموزش به چه ش//بکه منسجم و فراگیری نیاز دارد.

بنابراین از دو سال گذشته به ایجاد شبکه مجازی آموزش//ی برای صنایع کوچک و متوس//ط اقدام شد ک//ه اکنون این س//امانه هم//راه با 61 عن//وان دوره آموزش//ی مدیریتی و کارشناسی، مهارتی، ICDL و HSEE بارگذاری شده و آمار استفاده از این سامانه رو به رش//د اس//ت که در هر هفته ح//دود 500 نفر وارد س//امانه میشود و در دورههای آموزشی ثبتنام میکنند و ممکن اس//ت تا پایان سال با رشد 5هزار نفری روبهرو شوند.

همچنین بخش//ی از محتوای دورههای آموزش//ی مجازی اکنون ب//ه صورت حضوری در حال برگزاری است.

آموزش حضوری مزایای خود را داش//ته و هر کدام از دورههای مجازی و حض//وری کارکردهای خود را دارد و ما نیز س//عی داریم تا توازن مناس//ب بین این دورهها برقرار کنیم.

€تاکنون€به€چه€میزان€از€اهداف€تعیی €نش/ده€ € در€اجرای€دور €ههای€آموزشی€دست€یافت €هاید؟

بنا بر مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتی، برای بهبود رقابتپذیری واحدهای صنعت//ی، آموزش 001هزار نفر از ش//اغالن آنها به این سازمان واگذار شده است بنابراین، برای س//ال 95 در ح//دود 46هزار نفر دوره آموزش//ی مدیریتی برنامهریزی شده است که نیمی از این میزان بهصورت الکترونیکی و نیمی به صورت مجازی پیشبینی شده است.

همچنین برای 50 هزار نف//ر آموزشهای مهارتی در نظر گرفته ش//ده اس//ت که در مجموع 411هزار نفر معادل ح//دود 3میلیون نفر س//اعت خواهد بود که حتی 41درصد بیش//تر از تکلیف تعیین شده نیز هست.

تا پایان 3ماه س//وم امس//ال به 46ه//زار نفر دوره آموزش//ی مدیریتی برگزارش//ده دس//ت یافتهایم که انتظار میرود تا پایان سال به برگزاری 001هزار نفر دوره آموزش//ی بنا بر سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی دست یابیم که بخشی از این رقم مربوط به دورههای مدیریتی و بخشی مربوط به دورههای مهارتی است. €€€ب/رای€رس/یدن€ب/ه€اهداف€تعیی €نش/ده€چه€ سازما €نهایی€€با€شما€همکاری€دارند؟

HSEE

در حوزه آموزش مهارتی تفاهمنامهای با س//ازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای آموزش 001هزار نفر در ح//وزه آموزشهای مهارتی منعقد ش//ده که نتایج خوبی به همراه داش//ته و هر روز در حال بهبود و بروزسازی است.

بای//د گفت تاکید مقام عالی وزارت نیز در برگزاری دورهه//ای مهارتی اس//ت اما این دورهه//ای مهارتی هزینهه//ای بیش//تری دارد و حضوری اس//ت که با کمبود استاد مواجه اس//ت و مهمتر آنکه نیازسنجی آموزشی مورد نیاز است.

بهعنوان مث//ال آموزش برای تکنس//ین برق برای واحده//ای صنعت//ی با توج//ه به ن//وع فعالیت واحد متفاوت است.

همچنی//ن بهتازگی تفاهمنامهای با مراکز آموزش علمی و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آموزش 001هزار نفر در 3 سال منعقد شده است که امیدواریم با این عمل در زمینه آموزشهای مدیریتی و کارشناسی نیز جهش خوبی داشته باشیم.

عالوهبر آن، بخش خصوصی برای اجرای دورههای آموزشی با سازمان و شرکتهای تابع همکاری دارد.

€نیازس/نجی€و€تامی/ن€محت/وای€دور €هه/ای€ € آموزشی€را€چگونه€انجام€داد €هاید؟

ب//رای نیازس//نجی آم//وزش مهارت//ی در رش//ته صنعتهای غالب در شهرکهای صنعتی فیلتر کرده و به 100 رش//ته صنعت آموزش//ی ب//رای دورههای مهارتی دستهبندی شده است.

از گذش//ته نیز 13 مورد نیازسنجی و تامین محتوا ش//ده و در امس//ال 35 م//ورد تامین محتوا ش//ده و دراختیار سازمان فنی و حرفهای قرار گرفته تا استاد و فضای م//ورد نظر را برای برگ//زاری دورهها فراهم کند.

همچنین در مواردی نادر که سازمان آموزش فنی و حرفهای اس//تاد مورد نظر را ندارد س//ازمان صنایع کوچ//ک وارد عم//ل ش//ده و از انجمنه//ای مربوط تقاضای معرفی اس//تاد ک//رده اس//ت. مانند صنعت دایکس//ت. انجمن دایکس//ت 400 عضو دارد و یک پکیج کامل با همکاری انجمن در نیازسنجی، تامین محتوا، ارائه استاد ...و شده و دراختیار فنی و حرفهای قرار گرفته تا برای برگزاری دورههای آموزشی اقدام کند.

€درباره€برگزاری€آموز €شهای€هنگام€کار€چه€ € اقداماتی€انجام€شده€است؟

درب//اره آموزش هن//گام کار یک مرحل//ه جلوتر از

ICDL آم//وزش مهارتی هس//تیم زیرا در آم//وزش مهارتی کالسی با حضور استاد و دانشپذیر تشکیل میشود اما در دورههای آموزش//ی هنگام کار، استاد در واحد صنعتی زمانی که دانشپذیر مشغول کار است حاضر شده و به آموزش میپردازد.

این دورهها برای کس//انی است که آموزش اولیه را دیده یا مهارتی دارند که برای ارتقا و بهبود آن نیاز به راهنمایی استاد در هنگام کار وجود دارد.

ب//رای برگزاری دورههای آموزش//ی به تفکیک هر اس//تان برنامهای مشخص تدوین ش//ده که تا پیش از اج//رای سیاس//تهای اقتصاد مقاومت//ی هر 3ماه کنترل میشد و پس از آن هر دو هفته یکبار کنترل میشود.

€همکاری€تش/ک €لها€یا€س/ایر€دس/تگا €ههای€ € اجرایی€مرتبط€در€این€زمینه€چگونه€است؟

انجمنه//ا، اتاقه//ای بازرگانی صنع//ت، معدن و تج//ارت و خانهه//ای صنع//ت، معدن و تج//ارت در برگزاری دورههای آموزشی با سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران تفاهمنامه داش//ته و همکاری میکنند.

این نهادها واس//طه خدماتدهی بین سازمانهای توس//عهای و صنعتگران و اعضای خود هس//تند که بهعنوان بازوی توانمند در اجرای برنامهها به سازمان یاری میرساند.

همچنین در برخی از استانها مراکز ارتقای مهارت وجود دارد که بخش//ی از دورههای آموزش//ی در این مراکز و بقیه در فضای تعیینش//ده فنی و حرفهای یا مراکز جوار کارگاهی برگزار میشود.

400 مج//ری آموزش//ی خصوصی در کش//ور و در زمینه صنایع کوچک و متوس//ط فعال است. آموزش با پراکن//دهکاری پیش نم//یرود از اینرو س//ازمان صنایع کوچک در تالش اس//ت تا حد امکان از دیگر سازمانهای مرتبط با صنایع کوچک و دیگر مجریان برگزاری دورههای آموزش//ی ارتباط برقرار کرده و با تجمیع امکانات در برگزاری دورههای آموزشی اقدام کند.

€سخن€آخر... €

باید توجه داش//ت توسعه انس//انی مقدم بر توسعه صنعتی است.

ایجاد فرصت برابر برای همگان به منظور دسترسی به آموزش، رش//د و یادگیری بس//یار اهمیت دارد اما بهسادگی میسر نمیش//ود. باور نداشتن به آموزش، مقاوم//ت در براب//ر تغیی//رات، نبود زیرس//اختهای س//ختافزاری و نرمافزاری ازجمله مشکالت پیشرو برای تحقق این امر هستند.

اما شاید بزرگترین مانع نبود شبکهسازی در زمینه آموزش باشد. شبکهای منسجم و فراگیر که به اجرای چرخه آم//وزش، بهویژه آموزش مهارتی، در کش//ور بپردازد. برگزاری دورههای آموزشی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران انگیزه ارتقای مهارت را در کارکنان صنایع کوچک و متوس//ط باال برده و ارتقای نیروی انسانی و بهبود شغلی، که هدف اصلی در برگزاری دورههای آموزش//ی است را بهبود میبخشد. در نهایت آموزش نیز مانند بسیاری دیگر از فعالیته//ای امروزی به بازاریاب//ی نیاز دارد که از س//وی نهادهایی انجام میش//ود که باید بخش//ی از شبکه آموزشی در کشور باشند.

بنابرای//ن نق//ش انجمنه//ا، تش//کلها، اتاقهای بازرگانی و خانههای صنعت در این میان بسیار مهم خواهد بود.

400 مجری آموزشی خصوصی در کشور و در زمینه صنایع کوچک و متوسط فعال است. آموزش با پراکندهکاری

پیش نمیرود از اینرو سازمان صنایع کوچک در تالش است تا حد امکان با دیگر سازمانهای مرتبط با صنایع کوچک و دیگر مجریان برگزاری دورههای آموزشی

ارتباط برقرار کند از دو سال گذشته به ایجاد شبکه مجازی آموزشی برای صنایع کوچک و متوسط اقدام شد که اکنون این سامانه همراه با 61 عنوان دوره آموزشی مدیریتی و کارشناسی، مهارتی، و

بارگذاری شده و آمار استفاده از آن رو به رشد است که در هر هفته حدود 500 نفر وارد سامانه

میشود آموزش بهعنوان یکی از ابزارهای رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارد که در سالهای برگزاری اصالح شده و اکنون در 3 دسته مشخص برگزار میشود. در دسته نخست آموزشهای مدیریتی، دسته دوم شامل آموزشهای مهارتی و دسته سوم مربوط به آموزشهای

هنگام کار است

بزرگترین مانع، نبود شبکهای منسجم و فراگیر است که به اجرای چرخه آموزش، بهویژه آموزش مهارتی، در کشور بپردازد. برگزاری دورههای آموزشی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انگیزه ارتقای مهارت را در کارکنان صنایع کوچک و متوسط

باال برده و ارتقای نیروی انسانی و بهبود شغلی، که هدف اصلی در برگزاری دورههای آموزشی است را بهبود

میبخشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.