تفاهمنامه همکاری شهرکهای صنعتی ایالم با خانه صنعت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی ای//الم از اجرای//ی ش//دن تفاهمنامه همکاری این ش//رکت با خانه صنعت استان خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان ایالم، مرتضی دارایی گفت: جلس//ه هماندیشی در راس//تای اجرای تفاهمنامه بین س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به منظور تدوین اس//تراتژی توسعه صنایع کوچک کش//ور، ارتقای بهرهوری این صنایع و کاهش هزینههای معامالتی از طریق بهبود فضای کسبوکار کشور و عملکرد بنگاههای صنعتی کوچک تشکیل شد.

دارایی ایجاد ارتباط پیوس//ته و فعال فرهنگی، اطالعاتی و علمی متقابل، تش//کیل بانکهای اطالعاتی از سیاس//تهای حمایت//ی کش//ورهای صنعتی از صنایع کوچ//ک و نهادهای پشتیبان آنها، ایجاد بانک اطالعات از خبرگان صنایع کوچک و متوس//ط کش//ور در رش//تههای مختلف صنعتی و عملکرد آنها در زمینههای س//اخت، بازاریابی، فروش و اطالعرسانی، مش//ارکت در برگزاری همایشها، جش//نوارهها، نمایشگاهها، توره//ای صنعتی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی را ازجمله موضوعهای مطرح شده در این تفاهمنامه عنوان کرد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ایالم ه//دف از انعقاد این تفاهمنام//ه را تعامل و همکاری طرفها در زمینههای توس//عه کمی و کیفی صنایع کوچک، افزایش ت//وان بخش خصوص//ی در تصمیمس//ازیها، رف//ع موانع و مشکالت صنایع کوچک کش//ور و بهرهگیری از ظرفیتهای تش//کلهای بخش خصوصی و واگذاری برخی از امور آنها در راس//تای اجرای برنامههای حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دانست.

‹همکاری‹با‹اداره‹تعاون،‹کار‹و‹رفاه‹اجتماعی‹ ‹

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی ایالم همچنین از اجرایی ش//دن تفاهمنامه همکاری این ش//رکت با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس//تان خبر داد و گفت: جلس//ه هماندیش//ی در راس//تای اج//رای تفاهمنامه بین س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران و معاونت فنی و اجتماع//ی وزارت تعاون، کار و رف//اه اجتماعی و به منظور س//اماندهی خدمات رفاهی و اجتماعی کارگران در شهرکها و نواحی صنعتی تشکیل شد.

دارای//ی برگزاری دورههای آموزش//ی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی، تش//کیل تعاونی مس//کن و تعاونی مصرف برای جامعه ش//اغل در ش//هرکها و نواحی صنعتی، هماهنگی و ایجاد س//ازوکارهای الزم برای بهرهمندی کارگران از خدمات و کاالهای عرضه ش//ده با تخفیف و شرایط ویژه، ایجاد مرکز نگهداری ک//ودکان، دایر کردن مرکز مش//اوره، هماهنگی با مجموعهه//ای ورزش//ی کارگران برای بهرهمن//دی از جامعه مخاطبان تفاهمنامه و تش//کیل صندوق و انعق//اد قرارداد با بانکها برای پرداخت وام ضروری، رهن و خرید مسکن برای کارگ//ران را ازجمل//ه موضوعهای مطرح در ای//ن تفاهمنامه عنوان کرد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان ایالم ه//دف از انعقاد این تفاهمنامه را افزایش س//طح کمی و کیفی خدمات اجتماعی و بهبود ش//رایط رفاهی کارگران، تروی//ج فرهنگ س//المت، افزای//ش بهرهوری بهب//ود فضای کسبوکار و توجه به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه هدف دانس//ت. در پایان حاضران در این جلسه از کشتارگاه، مرکز کسبوکار و س//اختمان اداری ش//هرک صنعتی ایالم دیدن کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.