لزوم نظارت جدی بر بازاریابی شبکهای

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس س//ازمان صنع//ت، معدن و تج//ارت اس//تان قم با اش//اره به گس//ترش بازاریاب//ی ش//بکهای و سایتهای تجاری و رشد روزافزون تجارت الکترونی//ک بر لزوم نظارت جدی بر بازاریابی ش//بکهای تاکید کرد. به گزارش شاتا، احمد ذاکری با بیان ای//ن نکته که بازاریابی ش//بکهای فرصت جدید در تج//ارت نوین اس//ت، افزود: نظارت نش//دن ب//ر این حوزه میتواند تهدید به شمار رود.

وی با اش//اره به قانون 87 نظام صنفی تصریح کرد: طبق نص صریح ای//ن قانون، فعالیت اصن//اف در فضای مجازی (س//ایبری) مستلزم دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط است.

احم//د ذاکری افزود: توجه به ظرفیتهای مقرر در قانون بازاریاب//ی ش//بکهای فرصت جدید در عرض//ه کاال و ایجاد اشتغال بوده و چنانچه دس//تگاههای عضو از مقوله نظارت فاصل//ه گیرند و توجهات قانونی را درنظر نداش//ته باش//ند این مس//ئله میتواند تهدیدی به شمار رود. وی با اشاره به افرادی که با تشکیل سطوح به عنوان لیدر فعالیت میکنند باید مورد ارزیابی صالحیتهای فردی و اخالقی قرار گیرند، یادآور شد: یکی از برنامههای مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در این حوزه دعوت از مدیران دفاتر شرکتهای بازاریابی در جلس//ات برای توجیه قوانین و مقررات نظارت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.