آخرین‌سکوی‌فاز‌٩١‌پارس‌جنوبی‌نصب‌شد

بخش‌فراساحل‌طرح‌توسعه‌فاز‌٩١‌پارس‌جنوبی‌با‌نصب‌آخرین‌سکوی‌این‌فاز‌در‌آ‌بهای‌خلی ‌جفارس‌تکمیل‌شد.‌

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

به گزارش ایرنا، عرشه B۹١ با وزن ۰٤۶١ تن صبح یکشنبه، ۲۲ اسفند روی جکت خود در موقعیت فراساحل فاز ۹١ پارس جنوبی نصب شد.

این عرش//ه آخرین س//ازه دریایی فاز ۹١ است که با ظرفیت تولید ۲/٤١میلیون مترمکعب گاز پس از پایان عملیات هوکآپ و راهاندازی در اردیبهشت ۶۹ به مجموعه سکوهای تولیدی پارس جنوبی خواهد پیوست تا معادل یکچهارم کل ظرفیت منابع گازی این فاز (۶۵میلیون مترمکعب) را به بخش خشکی ارسال کند. پیش از این نیز ۳ سکوی این طرح بزرگ ملی نصب و راهاندازی شده است.

حمیدرضا مسعودی، مجری فاز ۹١ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس درباره مشخصات سکوی B۹١ گفت: در این سکو ۰١هزار اینچ عملیات لولهکشی، ۵۳هزار متر کابلکشی و ابزار دقیق و ۲هزار و ۰۰١ متر عملیات تیوبینگ انجام شده است.

وی با بیان اینکه این سکو از طریق خط لوله ۸١ اینچ میانی به سکوی اصلی A۹١ پارس جنوبی متصل اس//ت به تعداد چاههای این دو س//کو اش//اره کرد و گفت: هرکدام از این سکوها یک حلقه چاه توصیفی و ٤حلق//ه چاه تولیدی دارن//د و درمجموع حدود ۳/۸۲میلیون مترمکعب گاز از این دو س//کو (هرکدام ٤١/۲میلیون مترمکعب) برداش//ت میشود و از طریق یک خط لوله ۲۳ اینچی به طول ۵١١کیلومتر به پاالیشگاه این فاز در منطقه پارس دو (کنگان) انتقال مییابد.

به گفته مس//عودی، با توجه به آمادگی تمامی واحدهای شیرینس//ازی پاالیش//گاه، گاز ترش و غنی برداشت شده از این سکو بالفاصله شیرینسازی و به خط لوله سراسری تزریق خواهد شد.

مسعودی میزان منابع مالی صرف شده برای ساخت این سکو را حدود ۰۵١میلیون دالر عنوان کرد و با اشاره به فعالیتهای باقیمانده سکو گفت: به منظور بهرهبرداری از این سکو، عملیات هوکآپ (اتصال سکو و تجهیزات جانبی به چاهها) و راهاندازی روی این سکو و در دریا انجام میشود.

مجری فاز ۹١ درباره جکت این س//کو اظهار کرد: این جکت از لحاظ س//اختار و وزن با جکت س//ایر س//کوها متفاوت است به نحوی که در مقایس//ه با جکتهای معمولی که چهارپایه دارند بهدلیل شرایط موجود در بستر دریا روی ۶ پایه بزرگ فلزی مستقر شده و با احتساب پایلها، وزن سکو و ملحقات آن به ۵هزار تن میرسد.

به گفته مس//عودی، از اردیبهش//ت امسال تاکنون و در مدت کمتر از یک س//ال از زمان بهرهبرداری، 7میلیون و ۰۰۲هزار بش//که میعانات گازی و افزونبر ۵میلیارد مترمکعب گاز در فاز ۹١ تولید ش//ده و درآمد حاصل از فروش محصوالت این فاز برای کشور یک میلیارد و ۰۰٤ میلیون دالر بوده است.

مجری فاز ۹١ پارس جنوبی با بیان اینکه برای توس//عه این فاز از ظرفیتهای مش//اوران، پیمانکاران و س//ازندگان داخلی اس//تفاده ش//ده، افزود: در مجموع ١۶درصد از کل فعالیتهای طراحی، مهندسی، س//اخت، اج//را، راهاندازی و بهرهب//رداری ایرانی بوده و بخش عمدهای از کاالها و تجهیزات س//اخت هم بهوسیله سازندگان داخلی تامین شده است.

وی با تش//ریح میزان تخصی//ص منابع مالی به این طرح گفت: اعتباری که برای توس//عه این طرح از طریق منابع مالی داخلی در نظر گرفته ش//ده با جمع هزینههای س//رمایهای و غیرس//رمایهای افزونبر ۶میلیارد دالر بوده است.

مجری فاز ۹١ با اشاره به اینکه سقف قرارداد منعقد شده با اعضای کنسرسیوم برای توسعه کامل این ف//از ۸/٤میلیارد دالر بوده، افزود: این طرح از لح//اظ تخصیص منابع مالی یکی از منظمترین طرحهای بزرگ میدان پارس جنوبی است که منطبق با سقف مبلغ تعیین شده به پایان کار خود رسیده است.

وی با اش//اره به اینکه هماکنون ٤ س//کوی طرح توسعه فاز ۹١ در موقعیت خود قرار دارند، ادامه داد: برای توس//عه بخش فراساحل فاز ۹١ از زمان ساخت سکوها و جکتها، ۳۳میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه و ایمن انجام شده است.

مس//عودی اعالم کرد: ایمنی در مرحله س//اخت، نصب و راهاندازی اصل مهم و مورد تاکید کارفرما و پیمانکار اجراکننده حوزه فراس//احل فاز ۹١ پارس جنوبی در قالب ش//یوهنامههای ایمنی ابالغی ازسوی شرکت ملی نفت بوده و مجریان و پیمانکاران طرح موظف به رعایت این اصول بودهاند؛ تا جایی که برای نخستینبار این شیوهنامهها در فاز ۹١ بهکار گرفته و پیادهسازی شده است.

پیش از این، ش//رکت نفت و گاز پارس از راهاندازی ردیف ۲ شیرینس//ازی پاالیش//گاه فاز ۹١ پارس جنوبی با ورود گاز ترش حوزه فراساحل این فاز خبر داده بود.

این ردیف، چهارمین و آخرین ردیف شیرینسازی پاالیشگاه فاز ۹١ پارس جنوبی است که با ظرفیت تولید ۲١/۵میلیون مترمکعب گاز شیرین راهاندازی شد و در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.

به گفته مسعودی، پیش از این و از اردیبهشت امسال ردیف٤ شیرینسازی فاز ۹١ بهعنوان نخستین ردیف پاالیشی این فاز و متعاقب آن ردیفهای ۳ و ١ با استفاده از گاز ترش حوزه فراساحل این فاز به بهرهبرداری رسیده بود.

درحال حاضر بیش//ترین میزان تولید گاز ش//یرین ای//ن فاز از ۳ ردیف یکم، س//وم و چهارم با حدود ۰۳میلیون مترمکعب به خط سراسری تزریق میشود.

با نصب، راهاندازی و بهرهبرداری از س//کوی B۹١، هر ٤ ردیف شیرینس//ازی فاز ۹١ با ظرفیت کامل حدود ۰۵میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری ارسال خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.