قرارداد‌ساخت‌فاز‌دوم‌پتروپاالیش‌کنگان‌به‌مبلغ‌٣میلیارد‌یورو‌امضا‌شد

افق‌جدید‌همکاری‌نفتی‌تهران‌-‌سئول

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

قرارداد ساخت فاز دوم پتروپاالیش کنگان به مبلغ ۳میلیارد یورو میان شرکت سرمایهگذاری اهداف و شرکت مهندسی هیوندای )HEC( امضا شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ش//انا، اصغر عارفی، مدیرعامل ش//رکت س//رمایهگذاری اهداف (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت) یکش//نبه ۲۲ اس//فند در مراس//م امضای قرارداد این ش//رکت با شرکت مهندس//ی هیوندای کرهجنوبی اظهار کرد: امروز برای صندوق نفت آغاز یک راه بزرگ است که حاصل یک سال و نیم تالش دلسوزانه و تخصصی همکاران در ش//رکت پتروپاالیش کنگان و ش//رکت سرمایهگذاری اپیک است.

وی افزود: حمایتها و رهنمودهای دلس//وزانه و تخصصی هیات امنا و هیاترییس//ه بهویژه وزیر نفت و ریاست هیاترییسه صندوق آغازگر این راه جدید س//رمایهگذاری پایدار اقتصادی برای ش//اغالن و بازنشستگان محترم صنعت نفت شده است.

عارفی با بیان اینکه بدون شک پروژه شرکت پتروپاالیش کنگان یکی از بهترین پروژههای اقتصادی و س//ودآور کشور خواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر در فاز یک این پروژه افزونبر ۰۳درصد پیشرفت داشتهایم و نزدیک به ۰۲١میلیون یورو در آن سرمایهگذاری شده است.

مدیرعامل ش//رکت س//رمایهگذاری اهداف ادامه داد: ۰۰١درصد پروژه پتروپاالیش کنگان متعلق به شاغالن و بازنشستگان محترم صنعت نفت است و هیاترییسه صندوقها و هیاتمدیره فعلی اهداف بر حفظ ۰۰١ درصدی مالکیت پروژه تاکید دارد.

وی با اشاره به اینکه فاز دوم پتروپاالیش کنگان شامل ٤ پلنت الفین، MEG و ‪،DH LLD‬ خواه//د ب//ود، اف//زود: مجوز تامی//ن خوراک این مجتمع پتروپاالیشی از وزارت نفت اخذ شده است.

عارفی با تاکید بر اینک//ه قرارداد EPCF این پروژه به مبلغ ۳میلیارد یورو میان ش//رکت سرمایهگذاری اهداف و ش//رکت مهندسی هیوندای )HEC( امضا ش//ده اس//ت، گفت: در مدت حداکث//ر ۹ماه فاینانس این پروژه ب//ه میزان ۵۹درص//د از منابع مالی بانکه//ای کرهجنوبی نهایی میشود.

به گفت//ه وی، این پروژه بهعنوان یک دارایی س//ودآور اقتصادی برای ش//اغالن و بازنشس//تگان صنع//ت نفت پ//س از ۸٤ ماه دوره س//اخت، درآمدزایی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری اهداف، مهمترین اقدام و سختترین گام ای//ن پروژه پ//س از امضای قرارداد را تنظیم و نهاییس//ازی قرارداد تامین مالی با بانکها و موسسه بیمه اعتباری کرهجنوبی دانست و گفت: در گذش//ته این فرآیند برای صرفهجویی در زمان ش//روع شد و در حال حاضر موسس//ات مالی گفته شده عالقهمندی خود را به صورت کتبی از طری//ق ارائه ‪Supper Letter‬ تامین مالی ب//رای فاز دوم کنگان اعالم کردهاند.

عارفی تاکید کرد: ش//روع و انجام این پ//روژه منوط به تامین فاینانس ۵۹درصد پروژه از سوی بانکهای کرهای و پیگیری و حمایت همهجانبه ش//رکت مهندس//ی هیوندایی در اخذ منابع مدنظر است که بهطور قطع این موضوع در ۹ ماه آینده با موفقیت نهایی میشود.

همچنین س//انگ روک سانگ، مدیرعامل ش//رکت مهندسی هیوندای در این مراس//م از همه کس//انی ک//ه این امکان را بهوج//ود آوردهاند که ای//ن برنامه اجرایی ش//ود قدردانی کرد و گفت: پ//س از بازدید و امضای تفاهمنامه همکاری در ماه مه سال گذشته از اینکه دوباره فرصتی ایجاد شد تا به شهر زیبا و پرجنب و جوش تهران برای امضای قرارداد بازگردم بس//یار خوشحالم. وی با بیان اینکه شرکت مهندسی هیوندای در طول ۰٤س//ال اخیر در زمینه اجرای مگاپروژههای پاالیشگاه گازی و پلیمری در ب//ازار جهانی فعالیتهای موفقیتآمیزی داش//ته، تصریح کرد: بر این اس//اس متعهد میشوم تا تمام تجربیات را بهکار بگیریم تا پروژه فاز دوم کنگان را با موفقیت به پایان برسانیم. سانگ به توافق ایران و کرهجنوبی در س//ال ۲۶۹١ میالدی (۰٤۳١ شمسی) اشاره کرد و گفت: پس از آن در س//ال 77۹١میالدی (۵۵۳١) توافقی انجام شد که بنا بر آن خیابانی در س//ئول به نام تهران و در تهران خیابانی به نام س//ئول نامگذاری شد تا سرنوش//ت این دو کشور به هم گره بخورد. وی گفت: امسال ۵۵سال از تواف//ق میان دو کش//ور میگ//ذرد که ما این را به ف//ال نیک گرفته و امیدواریم بسته ش//دن این قرارداد آغازی برای پیشرفت روزافزون ایران باش//د و شرکت مهندسی هیوندای نیز پل ارتباطی مستحکمی میان دو کش//ور باش//د. فاز دوم پتروپاالیش کنگان قرار است با هدف تولید یک میلیون تن اتیلن، ۰۰٤هزار تن پلیاتیلن سنگین و ۰۵۳هزار تن پیاتیلن سبک در س//ال و در کنار فاز ۲١ پارس جنوبی احداث شود. ساخت فاز نخست این پروژه که هماکنون بیش از ۰۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد از سوی شرکت سرمایهگذاری اهداف آغاز شده که در این فاز قرار است اتان، پروپان، بوتان و نفتا تولید ش//ود. پروپان، بوتان و نفتای این پروژه فروخته و اتان آن به فاز دوم پروژه پتروپاالیش اختصاص داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.