خروج‌از‌رکود‌اقتصادی‌با‌توسعه‌حم ‌لونقل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

س//ال ۵۹ در ه//ر کدام از زیرس//اختهای چه//ار گانه حملونقل اقداماتی قابلتوجه انجام شد. آغاز تولید دو هزار واگن مترو با همکاری ایدرو، افزوده شدن تعدادی واگ//ن قطارهای بین ش//هری در روزهای پایانی س//ال به مناس//بت ایام نوروز ۶۹، افزایش ریلس//ازی، خرید ۰۰۲ هواپیم//ا و ورود ۳هواپیم//ای ایرب//اس جدید به ناوگان هوایی ایران، س//فارش ساخت ۸ کشتی به کره، توس//عه راههای جادهای و نوسازی و بهس//ازی آنها ...و بخشی از اقدامات ایران در سال ۵۹ برای توسعه راههای حملونقل مسافر و کاال بوده است.این پروژهها با وجود کاهش بودجههای عمرانی پیش رفتهاند؛ کاهش//ی که در پی کمبود منابع مالی در ایران رقم خورد.

14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.