خطر‌سیال‌بها‌در‌کمین‌س‌دسازان‌

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فعالی//ت صنعت//ی افزایش یافته اس//ت و به دنب//ال آن تولید گازهای گلخانهای مانند COنیز زیاد ش//ده و به م//رور غلظت این گازها در ج//و فزونی یاف//ت. از ویژگیهای اصلی این نوع گازها این اس//ت که گرما یا انرژی خورش//ید را به خود جذب میکنند. این موضوع عاملی برای گرم ش//دن جو زمین میشود و به دنبال آن سیکل هیدرولوژی ی//ا همان چرخه آب ش//دت پیدا میکند، س//رعت باد ب//اال میرود و می//زان بارش در مجموع زیاد میش//ود. در این حال//ت میزان بارش در برخ//ی از مناطق دنیا مانند خاورمیانه س//یر نزول//ی مییابد و در برخ//ی مناطق میزان بارش کم میش//ود. در این ش//رایط، زمانی که س//رعت س//یکل هیدرولوژی یا همان چرخه آب افزایش پیدا میکند پدیده ریزگردها بیش//تر میشود به گونهای که براساس اعالم رسمی سازمان ملل متحد، پدیده ریزگردها به سرعت در حال افزایش است. علت اصلی افزایش این ریزگردها تغییر س//یکل هیدرولوژی است که موجب افزایش س//رعت جریان باد و به دنبال آن توفان، گرد و خاک و ریزگردها خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.