تامین‌خوراک‌پتروشیم‌یها‌

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی برنامهریزیهای الزم را برای تامین خوراک مجتمعهای پتروش//یمی در ایام تعطیالت نوروزی انجام داده است. به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا، سعید باغبانی، معاون کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با مجتمعهای تولیدی اظهار کرد: پیشبینیهای الزم برای تامین خوراک مجتمعهایی که نیازمند تامین خوراک از طریق جادهها هستند، ش//ده و تولید در تمام مجتمعها براساس برنامه شرکتها به صورت پایدار انجام خواهد ش//د. وی به اعم//ال محدودیتهای تردد خودروهای س//نگین در جادههای کشور در روزهای پایانی سال اشاره ک//رد و افزود: خوراک بین مجتمعی تعدادی از واحدهای پتروش//یمی که نیازمند حمل از طریق جادهها هستند با هماهنگیهای انجامشده تامین خواهد شد.

صنایع پتروشیمی ایران برحسب نوع محصولی که تولید میکنند از دو نوع خوراک گازی و مایع تغذیه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.