رایزنی اوکراین با ایران برای اجرای طرحهای راهسازی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

وزیر زیرس//اختهای اوکراین در دیدار با وزیر جهاد کش//اورزی با مطلوب خواندن راههای ایران، همکاری شرکتهای ایرانی را برای اجرای طرحهای این حوزه در اوکراین خواستار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.