‌ایران‌در‌تولید‌تجهیزات‌آنالیز‌آب‌ و‌برق‌نیروگا‌هها‌خودکفا‌شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سال بیست و هشتم

شماره 78

پیاپی 2051

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.