ایران،‹چهارمین‹تولیدکننده‹سیستم‹اندازه‹گیری‹خلوص‹بخار‹آب

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عضو انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت از بومیس//ازی یک قطعه اس//تراتژیک صنعت نفت با همکاری ش//رکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: ایران به جمع ٤ کش//ور سازنده سیستم اندازهگیری کیفیت و خلوص بخار آب پیوست.

به گزارش ایرنا، عضو انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت در جمع خبرنگاران از بومیس//ازی سیس//تم آنالیز آب و بخار بویلرهای نیروگاه//ی ب//رای نخس//تین بار در کش//ور به وس//یله یک ش//رکت دانشبنی//ان خبر داد و گفت: سیس//تم اندازهگیری کیفیت و خلوص بخار با فش//ار ۰۱۱ اتمس//فر و دمای ۰۵۵ درجه س//انتیگراد در ۳ مرحله آب -بخار- آب برای نخس//تین بار در ایران بومیس//ازی و با سرلوحه قراردادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد قشم تولید شد.

محمد رفعتماه با اشاره به اینکه این سیستم آنالیز نخستین پروژه از ۰۱ پروژهای اس//ت که باید در سال 96 س//اخته شود، اعالم کرد: با توجه به بومیس//ازی و طراحی و س//اخت این پروژه در کشور و با تکیه بر توان داخلی و بینیاز شدن از واردات با اجرای این ۰۱ پروژه در مجموع از خروج ۳میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری میشود.

وی با اش//اره به اش//تغالزایی برای بیش از ۵2 نف//ر نیروی بومی و تحصیلکرده در جزیره قش//م در ط//ول اجرای این پروژه تصریح کرد: شرکت مپنا در راس//تای عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از مهمتری//ن پروژهه//ای خود را با اعتماد به توانمندی ش//رکتهای داخلی به یک ش//رکت دانشبنیان واگذار کرد و ما نیز با نگرش فنی در سطح استانداردهای جهانی و با تکیه بر خالقیت ایرانی توانستیم بر مشکالت پیچیده این کار غلبه کنیم و به محصول نهایی که مورد تایید کشورهای دیگر نیز قرار گرفته، دست یابیم.

عض//و انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت با اش//اره به اینکه این سیس//تم ابت//دا از ایتالیا، هن//د، کرهجنوبی و آلم//ان به صورت مس//تقیم یا به واس//طه پیمانکار خارجی وارد کشور میشد، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون با اعتمادی که مدیران محترم شرکت مپنا به نیروهای داخلی کردند و حمایتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پروژه داشت، توانستیم برای نخستین بار این سیستم آنالیز را در کشور طراحی کرده و بسازیم.

رفعتماه افزود: این پروژه از ابتدا تا انتها ٨ ماه زمان برد که مرحله طراح//ی ب//ه خاطر دقت فوقالعاده زیاد بیش//ترین زم//ان را به خود اختصاص داد اما ساخت آن به کمک یک گروه ۵2 نفره از مهندسان، تکنس//ینها و کارگران آموزشدیده با برنامهریزی منسجم در مدت ۵٤ روز با موفقیت به پایان رسید.

عض//و انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نف//ت تصریح کرد: در این مدت ۰۰٤2 نفرس//اعت برای طراحی و ۰۰۵2۱ نفرساعت برای س//اخت و ۰۰۱2 نفرس//اعت برای مدیریت و تدارکات این سیس//تم زمان صرف شد.

وی ب//ا توجه به اهمیت خودکفایی و تامین نیازها از توانمندیهای داخلی گفت: در همین راس//تا، این محصول عالوه بر تامین نیاز بازار داخل میتواند به کشورهای دیگر نیز صادر شود و امیدواریم تا 6 ماه آینده بتوانیم وارد بازار صادراتی شویم.

وی تصریح کرد: خوش//بختانه تاکنون و در همین مرحله نخس//ت تعدادی شرکت آلمانی و ترکیهای از این محصول به نحو چشمگیری اس//تقبال کردهاند که میتواند به برنامه صادراتی این سیس//تم جامه عمل بپوشاند.

البته با انجام تحقیق و توس//عه در طراحی که هماکنون در جریان اس//ت، مراحل دیگر این پروژهها را با کیفیتی بسیار باالتر ادامه داده و بهطور قطع میتوانیم به دنبال بازارهای صادراتی دیگر نیز باشیم.

ب//ه گفت//ه رفعتماه، ای//ن پ//روژه نهتنها از خ//روج ارز از کش//ور جلوگیری میکند بلکه میتواند با ورود به بازارهای صادراتی منطقه ب//ه ارزآوری در کش//ور کمک کند و صادرات با به//رهوری باال را رقم بزند.

وی با اشاره به اعتماد ۳ شرکت آلمانی و ترکیهای به این شرکت و آمادگی عقد قرارداد همکاری با ما اعالم کرد: ما از صنعتگران داخلی بهویژه نیروگاهها، صنایع پتروشیمی، پاالیشگاهها و صاحبان صنایعی که از انواع گوناگون سیستمهای آنالیز استفاده میکنند خواستاریم تا با اعتماد به محصول داخلی و خرید از داخل، هم به کیفیت باالتری در محصول دست یابند، هم از خدمات بینظیر و ارزان بهرهمند شوند و هم به جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.