شرط بیمهگران امریکایی برای پوشش نفتکشهای ایرانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رییس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتک//ش گفت: زمان//ی که ما نمیتوانس//تیم از کلوبهای IGA پوش//ش بگیریم و محدودیت ورود به مقاص//د صادرات نفت داش//تیم، شرکتهای بیمهگر ایرانی نیاز ما را برطرف میکردند.

ش//هرام فرحبد، رییس امور بیمه و دعاوی ش//رکت ملی نفتک//ش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اینکه آیا در حال حاضر نفتکشهای ایرانی در پوشش شرکتهای بیمهگ//ر امریکایی ق//رار دارند یا خیر، گف//ت: اگر به برجام رجوع کنیم میبینیم ک//ه امریکاییها حق ورود به هرگونه کسبوکار و تجارت را با ایرانیها ندارند.

ب//ه گفت//ه فرحبد خزان//هداری امریکا باید اج//ازه دهد تا بیمهگران امریکایی حضور داش//ته باشند که این اجازه داده نشده بنابراین بخشهایی که در پوشش بیمهگران امریکایی بود با بیمهگران اتکایی غیرامریکایی جایگزین شد.

فرحبد گف//ت: در حال حاضر برخ//ی از کلوبهای بیمه P&I ک//ه ب//ه آنها کلوبه//ای عضو IGA گفته میش//ود نفتکشهای ایران//ی را بیمه میکنند زیرا بدون عضویت در این کلوب ورود به بازارهای بینالمللی مشکل است.

وی درباره حضور شرکتهای بیمهگر ایرانی برای پوشش بیم//های نفتکشها اظهار کرد: در حال حاضر ش//رکتهای بیمهگ//ر ایران//ی مانند بیمه متقابل کیش و قش//م در بیمه نفتکشها حض//ور دارن//د و زمانی که ما نمیتوانس//تیم از کلوبه//ای IGA پوش//ش بگیریم و محدودی//ت ورود به مقاصد صادرات نفت داشتیم، نیاز ما را برطرف میکردند.

رییس امور بیمه و دعاوی ش//رکت مل//ی نفتکش یادآور ش//د: در زمان تحریم نفتکشهای ایرانی بیش//تر تمرکز ما روی کشورهای چین، هند و سریالنکا بود اما در حال حاضر به دیگر کش//ورها ازجمله هلند و اس//پانیا هم نفت ارس//ال میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.