تامین خوراک پتروشیمیها در تعطیالت نوروزی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی برنامهریزیهای الزم را ب//رای تامین خوراک مجتمعهای پتروش//یمی در ایام تعطیالت نوروزی انجام داده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نقل از ش//انا، س//عید باغبان//ی، مع//اون کنت//رل تولید ش//رکت مل//ی صنایع پتروش//یمی با اش//اره ب//ه هماهنگیهای انجام ش//ده با مجتمعهای تولیدی اظهار کرد: پیشبینیهای الزم برای تامین خوراک مجتمعهایی که نیازمند تامین خوراک از طریق جادهها هستند، ش//ده و تولید در تمام مجتمعها براساس برنامه ش//رکتها به صورت پایدار انجام خواهد شد.

وی به اعمال محدودیتهای تردد خودروهای سنگین در جادههای کش//ور در روزهای پایانی س//ال اشاره کرد و اف//زود: خوراک بی//ن مجتمعی تع//دادی از واحدهای پتروش//یمی که نیازمند حمل از طریق جادهها هستند با هماهنگیهای انجامشده تامین خواهد شد.

صنایع پتروش//یمی ایران برحس//ب نوع محصولی که تولی//د میکنن//د از دو نوع خ//وراک گازی و مایع تغذیه میکنند که خوراک واحدهای پتروشیمی کشور از طریق پاالیش//گاههای همجوار مجتمعهای پتروشیمی، شرکت مل//ی گاز و همچنین ش//رکت مل//ی نفت ای//ران تامین میش//ود. بخش بزرگی از مجتمعه//ای فعال در صنعت پتروش//یمی ای//ران از خ//وراک گاز اس//تفاده میکنند و مجتمعهایی مانند بندرامام، نوری، بوعلیسینا، بیستون، شازند، اصفهان و تبریز از خوراک مایع استفاده میکنند. البته دو مجتمع پتروشیمی جم و امیرکبیر نیز بخشی از خوراک خود را از خوراک مایع تامین میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.