تردد بدون مشکل نفتکشهای ایرانی در آبهای اروپا

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ی//ک مقاممس//ئول از ت//ردد بیوقف//ه و ب//دون مش//کل نفتکشهای ایرانی در آبهای کشورهای اروپایی خبر داد.

شهرام فرحبد با اعالم این خبر درباره مقاصد نفتکشهای ایرانی در اروپا به ایس//نا گفت: کش//تیها به مقصد اسپانیا، هلند و نقاط مش//ابه سفر کردند و مش//کلی هم برای تردد نداشتند.

مدیر بیمههای ش//رکت ملی نفتکش درباره محصولی که بهوسیله نفتکشها منتقل میشود، افزود: نفتکشهایی که به سمت اروپا تردد کردند حاوی نفت خام بودند.

براس//اس این گزارش، ب//ا اجرای برجام و لغ//و تحریمها، تردد کش//تیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به بنادر اروپایی که در دوران تحریم متوقف ش//ده بود در اواخر دی س//الجاری پس از حل شدن مشکالت بیمه، کالس، پرچم و گواهینامههای بینالمللی کش//تیهای ایرانی از سر گرفته ش//د. در همین راس//تا چندی پیش، س//یروس کیانارثی، مدیرعامل ش//رکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد: نخستین کشتی شرکت ملی نفتکش ایران که به یکی از شرکتهای بزرگ نفتی اس//پانیا اجاره داده ش//ده چندی پیش در بندر الجس//یراس این کشور پهلو گرفت و در آینده نزدیک شاهد اضافهشدن کشورهای اروپایی بیشتری به مقاصد بینالمللی ناوگان نفتکش ایران خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.