بزرگترین ذخیره گازی جهان، میدان رقابت ایران و قطر

«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹و‹چال‹شهای‹تولید‹گاز‹در‹جنوب‹ایران‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

توس//عه روزافزون پارس جنوبی نشان از اهمیت ای//ن پروژه در دولت یازده//م دارد. تا پیش از آغاز فعالی//ت دولت یازدهم در مجم//وع ۰۱ فاز پارس جنوبی در م//دار بهرهبرداری قرار گرفته بود که تا پایان فعالیت دولت ۱۱ فاز جدید راهاندازی شده و به تولید گاز میرسند.

با اینکه وضعیت رش//د و توس//عه پارس جنوبی رکوردی برای دولت یازدهم بهشمار میرود اما نیاز به اقدامات جدی برای صادرات وجود دارد.

قطر سالهاست از میدان مشترک پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان است، بهرهبرداری میکند و ایران به تازگی قرار اس//ت سطح تولید را به قطر برساند. این موضوع باعث میشود در برخی حوزهها ایران با توان بیشتری نسبت به این کشور رقیب به میدان بیاید.

‹چال ‹شهای‹صادرات‹گاز‹ ‹

غالمعلی میگلین//ژاد، کارش//ناس صنعت نفت و گاز درب//اره وضعی//ت صنع//ت گاز در منطقه به گس//ترش صنعت گفت: روس//یه حدود ۵۱ س//ال پیش خط لوله انتقال گاز را به اروپا احداث کرد و برنامهای که برای این کار در نظر گرفته این است که خود را به هاب گاز در منطقه تبدیل کند.

این کارشناس حوزه گاز با اشاره به اینکه روسیه میخواه//د گاز منطق//ه را تجمی//ع کن//د، گفت: برنامهای که این کشور در نظر گرفته این است که گاز منطقه را تجمیع و به اروپا صادر کند.

بر این اس//اس صادرات گاز از طرف کش//ورهای منطقه به اروپا توجیه اقتصادی نخواهد داش//ت و کش//ورهای این منطقه مجبور هس//تند گاز را به روسیه فرستاده و از طریق این کشور به اروپا صادر کنند.

وی همچنین درب//اره تولید و صادرات الانجی به اروپ//ا توضیح داد: اکنون سالهاس//ت که قطر الانجی تولید میکند و ایران هنوز در این زمینه نتوانس//ته به صادرات مناسبی دس//ت یابد. تولید الانجی در قط//ر بیش از ظرفی//ت کنونی ایران اس//ت و این کشور توانسته بازار صادراتی مناسبی برای خود ایجاد کند.

درصورت//ی که ایران قصد رقابت با قطر در تولید و صادرات الانجی داشته باشد باید حجم تولید و سرمایهگذاری در کشورمان افزایش یابد.

میگلین//ژاد با اش//اره ب//ه اینکه جزی//ره خارگ ظرفیت بس//یار زیادی در تولید گاز الانجی دارد، گفت: با حجم تولید و سرمایهگذاری کنونی ایران برای کس//ب ب//ازار مناس//ب و ص//ادرات پایدار به اتحادیه اروپا نمیتواند اقدام جدی کند.

از طرف//ی بای//د در نظ//ر داش//ت ک//ه قطر هم تمایل چندانی ب//ه همکاری با ایران در این زمینه ندارد. بر این اس//اس اگر در کشور سرمایهگذاری مناسبی نش//ود باید این کار از طریق روسیه انجام شود.

ای//ن کارش//ناس ح//وزه ان//رژی با اش//اره به اینکه اکنون تم//ام فازهای پارسجنوب//ی افتتاح ش//ده یا مراحل پایانی افتتاح را به س//ر میبرد، گفت: باید برای بازاریابی گاز تولید شده در ای//ن فازها اقدام//ات جدیتری انجام ش//ود. هرچند صادرات گاز از طریق روس//یه ایران را به این کشور وابسته میکن//د ام//ا باید در نظر داش//ت که ادامه روابط تجاری با روسیه نسبت به قطر حاش//یه امن بیشتری برای ایران دارد و بهتر است که گاز ایران ازطریق این کشور به اروپا صادر شود.

‹تکیه‹پارس‹جنوبی‹به‹توان‹داخلی‹ ‹

حمید حس//ینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی درباره وضعیت فازه//ای گازی پارس جنوبی به گس//ترش صنعت گفت: خوشبختانه ایران و دولت یازدهم در پارس جنوبی عملک//رد موفقی داش//تند و اکنون عمده پروژهه//ا به تولید رس//یده اس//ت. وی درباره نیاز پارس جنوبی به ش//رکتهای خارجی مدعی شد: چه خارجیها به پروژههای پارس جنوبی بیایند و چه نیایند این منطقه فعالیت خود را ادامه خواهد داد. اکن//ون فقط در فاز ۱۱ نیاز به ش//رکتهای خارج//ی وجود دارد. این فاز قرار اس//ت الانجی تولی//د کند که دانش فنی و تجهی//زات مورد نیاز آن در کش//ور وج//ود ندارد. به جز ف//از ۱۱ ایران باق//ی فازهای ای//ن منطقه را میتوان//د با تکیه بر دان//ش و توان داخلی پیش بب//رد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اش//اره به اینکه س//ال 96 تم//ام فازهای پارس جنوبی به بهرهبرداری خواهد رس//ید، گفت: آنچه در ای//ن زمین//ه از اهمی//ت وی//ژهای برخوردار اس//ت، ش//یوه ص//ادرات و ف//روش گاز ب//ه اتحادی//ه اروپاس//ت. حس//ینی با تاکید بر اینک//ه باید بازار و صادرات پایدار برای این کار در نظر گرفته ش//ود، گفت: ایران در برخی از قراردادها دچار مش//کل شده و نباید اتفاقه//ای اینچنین//ی تکرار ش//ود. اکنون سرمایهگذاران با احتیاط رفتار میکنن//د و نمیتوانن//د بهراحت//ی با ایران وارد رواب//ط اقتصادی و تجاری در سطح کالن شوند.

از طرفی موضوع الگوی قراردادهای نفتی همچنان مطرح است. وی افزود: الگوی قراردادهای نفتی باید سریعتر اجرا شود تا س//رمایهگذاران خارجی بدانند بر چه مبنای//ی میتوانند در ایران س//رمایهگذاری کنند و وارد پروژهه//ای کالن کش//ور ش//وند. عالوه بر احتیاط ذاتی س//رمایهگذاران اکنون شیوه مدونی برای سرمایهگذاری در بخش صنعت نفت و گاز در کشور وجود ندارد.

‹افزایش‹تولید‹گاز‹به‹۰۰۶‹میلیون‹مت ‹رمکعب ‹

ع//الوه بر اینها چندی پیش بی//ژن نامدارزنگنه، وزی//ر نف//ت در افتت//اح همزم//ان ۵ تاسیس//ات جدی//د تحت فش//ار گاز گفت: به زودی برداش//ت گاز ای//ران و قط//ر در ای//ن میدان مش//ترک برابر میش//ود. ظرفی//ت تولی//د گاز ای//ران در پارس جنوبی در طول فعالی//ت دولت یازدهم با افزایش 2برابری به ۰۰۳میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. تا پی//ش از آغاز فعالیت دول//ت یازدهم در مجموع ۰۱ فاز پارس جنوبی در مدار بهرهبرداری قرار گرفته بود که ت//ا پایان فعالیت دولت ۱۱ فاز جدید راهاندازی شده و به تولید گاز میرسد.

وزیر نف//ت با تاکید بر اینک//ه پیشتر برای یک دوره تولی//د گاز ای//ران ب//ا قط//ر در پارسجنوبی برابر ش//ده بود اما به دلیل تغیی//ر در بهرهبرداری از فازه//ای جدید دوباره از قط//ر در پارسجنوبی جا ماندیم، گفت: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از فازهای جدی//د پارس جنوبی به زودی بار دیگر تولید گاز ایران و قطر برابر ش//ود. این عضو کابینه دولت با اش//اره به فاصله یکهزار کیلومتری میان تولید و مصرف گاز در کش//ور افزود: با بهرهبرداری از ه//ر خط لوله جدی//د 6۵ اینچی انتق//ال گاز و تاسیسات تحت فش//ار آن درمجموع حدود ۰۱۱ میلی//ون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز کش//ور افزوده میش//ود بنابراین با افزایش ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی به حدود ۰۰6میلیون مترمکعب در روز بای//د 6 خط لوله اصل//ی برای انتقال گاز از جنوب به شمال کشور احداث شود.

حمید‌حسینی خوشبختانه ایران و دولت یازدهم در پارس جنوبی عملکرد

موفقی داشتند و اکنون عمده پروژهها به

تولید رسیده است

بیژ ‌نزنگنه پیشبینی میشود با بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی به زودی بار دیگر تولید گاز ایران و قطر برابر

شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.