قطعاتی که توجیه اقتصادی ندارند

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹توان‹داخل‹یسازی‹001درصدی‹قطعات‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کش//ورهای صنعتی فعال در صنع//ت خودرو دنیا قطعات موردنیاز خود را از کشورهای فعال در صنعت قطعه تهیه میکنند و بهطور معمول اینگونه نیست که در داخل کش//ور موردنظر تمام قطعات صددرصد داخلیسازی شده باش//د، همانگونه که کشورهایی در صنع//ت قطع//ه فعالی//ت دارن//د که خودروس//از نیس//تند. ازاینرو عنوان میشود سرمایهگذاری برای خودکفای//ی صددرص//دی قطعات در داخل کش//ور هزینهک//رد نامطل//وب و از دس//ت دادن س//رمایهها اس//ت. در این گزارش، گسترش صنعت سراغ برخی کارشناس//ان صنعت قطعه رفته و درباره قطعاتی که زمینه تولید و خودکفایی صددرصدی در کشور برای آنها فراهم اس//ت، به گفتوگ//و پرداخته که در ادامه میآید.

‹داخل ‹یسازی‹قطعات‹حجیم‹و‹بزرگ ‹

امید رضایی، مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعهس//ازی ایران، در پاس//خ به این پرس//ش که ظرفیت و زمینه خودکفایی صددرصدی در ک//دام قطع//ات در کش//ور فراه//م اس//ت، گفت: قطعاتی که درحالحاضر در داخل زمینه خودکفایی صددرصدی آن مهیاست و خودروسازان به آن اذعان دارند قطعاتی اس//ت که حجم و وزن زیادی دارند و بهطور معمول تمام کش//ورها نیز از این نوع قطعات، داخلیس//ازی خود را آغ//از میکنند. به همین دلیل صادرات ب//رای صادرکننده و واردات برای واردکننده توجیه اقتصادی ندارد و این قطعات ش//امل قطعات تزیین//ی خ//ودرو، داش//بورد، صندلی، س//قف و نیز قطعاتی اس//ت که نیاز به فناوری باالیی ندارند مانند آفتابگیر، کنس//ول وسط، سپر جلو، تاقچه عقب ...و پیشتر آیینه جزو این قطعات بود اما امروز آنها جزو قطعات هایتک بوده و هوشمند تولید میشوند و تا حدودی نیازمند فناوری هستند.

او اف//زود: بدنه نی//ز از قطعاتی اس//ت که میتوان ب//ه بومیس//ازی آن پرداخ//ت زی//را ج//زو قطعات س//ختافزاری بوده و واردات و صادرات آن به س//ود خودروس//از نیس//ت و از آنجا که نیاز به برنامهریزی و فن//اوری باالیی ندارند داخلیس//ازی آنها زمانبر و سخت نیست.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: درواقع پیشرفت این محصوالت بیش//تر در بحث بهرهوری مواد اولیه و افزایش س//رعت تولید آنها است. برای نمونه نسل جدی//د صندلیها با فناوریهای جدید در حال تولید اس//ت که از هیتر پش//ت و کف، ی//ا صندلی برقی و ایربگدار در آن استفاده میشود و شرایط و وضعیت آنها نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده اما صندلی که در بیش//تر خودروهای داخلی در حال اس//تفاده اس//ت اس//تاندارد بوده اگرچه دارای فن//اوری باالیی نیس//ت. بنابراین کش//ور این توان را دارد تا در بحث صندلیها خودکفایی صددرصدی داشته باشد.

مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعهسازی ایران در ادامه به برخی دیگر از قطعات خودرو اش//اره کرد و گفت: موکت کف، کفی صندوق و تایر نیز از قطعاتی اس//ت که نیاز به واردات در این زمینهها وج//ود ندارد؛ در بحث تایر نیز س//ازندگان ایران//ی فعالیت گس//ترده و مس//تمری داش//تهاند و س//رمایهگذاریهای الزم در ای//ن صنف انجام ش//ده اس//ت. بنابراین ب//رای خودکفای//ی صددرصدی این قطعات در داخل مشکلی وجود ندارد.

‹موت/ور‹ و‹ س/رمای‹هگذاری‹ ‹ خودکفایی‹آن

رضای//ی در ادامه به موتور خودرو بهعنوان فرصتی برای توانمندس//ازی این صنعت اش//اره کرد و گفت: قطع//های که برای هر خودروس//از کلیدی بوده و در داخل نیاز اس//ت تا ب//رای آن دوباره خودروس//ازان س//رمایهگذاری داش//ته باش//ند، موتور خودرو است. در س//الهای گذشته صنعت خودرو توانست فناوری ای//ن موتوره//ا را از فرانس//ه وارد کن//د و امروز خود

ب/رای‹ تولیدکنن//ده موتورهای ایاف۷، تییو۵ و موتور ملی اس//ت. البته بخشی از قطعات همچنان وارد میشود اما خوش//بختانه کشور به مرحلهای از خودکفایی در بحث موتور خودرو دست یافته است.

او افزود: در این قطعه سرمایهگذاریهای مناسبی از سوی مگاموتور، ایرانخودرو انجام شده و کالیبریزه ک//ردن نیز برعهده ش//رکت ایپکو (ش//رکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرانخودرو) بوده است.

این فعال صنعت قطع//ه ادامه داد: این موتورها در بحث ی//ورو ۳ و ۴ انتظارها را برآورده کردند، اگرچه برای روزآم//دی نیاز به کار بیش//تری دارد اما امروز بس//یاری از خودروس//ازان ه//مرده از نظ//ر کیفیت موتورها به س//طح ایران نمیرس//ند که از آن جمله خودروهای چینی است که قابلیتهای موتورهای آن به سطح موتورهای ایرانی نمیرسد زیرا توانستهایم با مراوده انتقال فناوری داش//ته و بخش زیادی از آن را داخلیسازی کنیم.

وی همچنین به همکاری دانش//گاه و صنعت اشاره ک//رد و گفت: تمام این ام//ور نتیجه ارتباط صنعت و دانش//گاهها و مباحث دانشبنیان است که همچنان نیاز به کار بیش//تر دارد. هرگونه س//رمایهگذاری در بح//ث موتور باز هم کاف//ی نخواهد بود زی//را موتور روز ب//ه روز ازنظر وزن، مصرف و حجم تغییر میکند و س//رمایهگذاری روی آن مطل//وب ب//وده و بای//د مس//تمر باشد. محصوالت الس//تیکی و شیشه نیز از دیگر مواردی اس//ت که میتوان ب//ا دانش داخلی به خودکفایی صددرصدی رسید.

‹داخل ‹یسازی‹08درصدی ‹

به نظر میرس//د با تغییر مدلها، فناوریها توسعه یافت//ه و به همان نس//بت نیز بیش//تر قطعات دچار تحول میش//وند و حتی ب//رای قطعاتی کماهمیتتر نی//از به تحول اس//ت. علی جهاناف//روز، مدیر تولید شرکت ریختهگری دقیق پوالدیر، درباره توان داخلی ب//رای خودکفایی صددرصدی قطع//ات گفت: امروز خودروهایی مانن//د پراید و خانواده آن همچنین پژو و س//مند، که در ایران در حال تولید اس//ت بیش از ۰۸درصد داخلیسازی شدهاند و بهطور تقریبی تمام قطع//ات آنها در ایران س//اخته و تنها برخی قطعات جزئی مانند کیلومترش//مار و کامپیوتر وارد میشوند که این روند نش//ان میدهد کش//ور توانایی س//اخت صددرصدی این قطعات را از نظر فناوری دارد.

وی ادام//ه داد: زمان//ی ک//ه قرار اس//ت خودرویی جدید در ایران تولید شود باید برای تمام قطعات آن برنامهریزی شود و فرصت الزم برای داخلیسازی آن در اختیار قطعهسازان قرار گیرد زیرا بررسی نقشهها، مذاکره با س//ازندگان و س//اخت قالبها به زمان نیاز دارد تا قطعات آغاز به تولید، آزمون و تایید شوند.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه افزود: البته الزم اس//ت این کار با س//رعت بیش//تری اتفاق افتد اما بههرحال کش//ورهای صنعتی ب//رای ورود و عرض//ه مدلهای جدی//د زم//ان الزم را ب//رای طراح//ی و تولید صرف میکنند بنابراین کار در زمینه فناوری زمانبر است.

‹زمان‹کوتاه‹برای‹داخل ‹یسازی ‹

گفته میش//ود مدیریت زمان در امر تولید بس//یار مهم اس//ت بهویژه اگر قصد صادرات و داخلیس//ازی داشته باش//یم، طوالنی شدن روند بومیسازی باعث میش//ود سهم بازار فرامرزی خود را از دست بدهیم. جهاناف//روز دراینباره گفت: امروز بیش//ترین زمان برای اخذ تصمیم در امر اجرایی کار است.

او افزود: در رس//اندن کار به مرحل//ه اجرا زمان به هدر میرود اما در مرحله تولید به قطعهسازان فشار وارد میشود که زمان را به نصف کاهش دهند و این دیرکرد در امور اجرایی باعث میشود ساخت قطعات موردنیاز به قطعهساز داخلی سفارش داده نشود زیرا عنوان میش//ود زم//ان کوتاه اس//ت و در نتیجه وارد میکنند.

جهاناف//روز گفت: اگر به دنب//ال فناوری جدید در امر تولید و داخلیس//ازی و نیز خودکفایی هس//تیم باید تمام عوامل با یکدیگر هماهنگ باشند و چنانچه زمینه آماده نباش//د سالها طول میکشد تا کاری به سرانجام برسد.

گفته میشود مدیریت زمان در امر تولید بسیار مهم است بهویژه اگر قصد صادرات و داخلیسازی داشته باشیم، طوالنی شدن روند بومیسازی

باعث میشود سهم بازار فرامرزی خود را از

دست بدهیم

امید رضایی: امروز بسیاری از خودروسازان همرده از نظر کیفیت موتورها به سطح ایران نمیرسند

علی جهانافروز: امروز بیشترین زمان برای تصمیم در امر اجرایی کار است.

اما در مرحله تولید به قطعهسازان فشار وارد میشود

فاطمه امیراحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.