افزایش ۵۱درصدی نرخ قطعات یدکی پرمصرف

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//خنگوی اتحادی//ه صن//ف فروش//ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت از افزایش ۵۱درصدی برخ//ی اق//ام و قطع//ات یدک//ی پرمص//رف در ب//ازار خب//ر داد و گفت: این تغییر قیمت در راستای افزای//ش نرخ مواد اولی//ه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی ناش//ی از نوسان نرخ ارز در ماههای پایانی سال بوده است.

س//یدمهدی کاظمی در گفتوگو با خبرخ//ودرو اظهار کرد: ب//ا افزایش نرخ ارز، قیمت قطعات تولیدی و وارداتی در بازار قطعات یدکی افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت و جریان بازار قطعات یدکی گف//ت: در جریان کاهش تقاضا و افت مراجعه به بازار قطعات یدکی متاس//فانه ن//رخ ارز و تاثیر آن ب//ر قیمته//ا، بازار قطعات یدکی را با رکود بیش//تری روب//رو کرده و انتظار میرود در هفتههای منتهی به پایان سال تا حدودی بازار قطعات یدکی شاهد تغییر و افزایش تقاضا باشد.

وی در ادام//ه با توجه به انتقاد از کیفیت قطعات داخلی گفت: عرضه ای//ن قطعات در بازار مرب//وط به کارگاههای تولیدی بدون مجوز اس//ت که ازس//وی برخی از کارگران کارخانههای تولیدی ایجاد شده است. درحالحاضر بخش مهمی از قطعات بیکیفیت از گمرکات بهطور رسمی وارد میشوند.

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت در ادامه با اشاره به طرح شناسنامهدار کردن قطعات یدک//ی در کنترل و ورود قطع//ات تقلبی به بازار گف//ت: کمیت//های در زمینه شناس//نامهدار کردن قطعات خودرو تشکیل ش//ده که انتظار میرود در ورود و کنترل قطعات به بازار نقش موثری داشته باشد.

وی اف//زود: در این راس//تا تمهیدات جدی//دی با کمک دس//تگاههای نظارت//ی و همچنی//ن تولیدکنن//دگان و انجمنهای قطعهس//ازی برای شناسنامهدار کردن قطعات خودرو پیشبینی شده چنانچه هر هفته جلساتی در اداره صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و استاندارد و برخی از مدیران شرکتهای خودرویی و همچنین اعضای انجمن قطعهسازان برگزار میشود.

کاظمی با اش//اره به برخی پیشبینیه//ا درباره کنترل ورود قطعات تقلبی و بیکیفیت به بازار افزود: در راستای برگزاری این جلسات انتظار میرود در ماههای آینده شاهد برطرف شدن مش//کل ورود قطعات تقلبی و بیکیفیت به کشور باشیم. البته در راستای این اقدامات و هماهنگیها نتایج خوبی به دست آمده بهطوریکه برخی از قطعات کد رهگیری دریافت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.