ضرورت تعامل صنعت خودرو و قطعه برای تولید در تراز جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

توانای//ی ای//ران در صنعت قطع//ه اکن//ون در ش//رایط مطلوبی برای جهانی ش//دن ق//رار دارد و درحالحاض//ر قطعهسازانی در ایران فعالیت دارند که با کمک شرکتهای خودروس//از خارج//ی ق//ادر خواهند ب//ود در تراز جهانی فعالیت کنند.

ارتق//ای تولی//د و کیفیت نیازمند توسعه سرمایهگذاری اس//ت و برای تولی//د در تراز جهانی نیازمند ماش//ینآالت تولیدی پیشرفته هستیم که در عمل برای این موضوع برنامهای وجود ندارد.

ام//روز دولتها در دنیا ب//ه حمای//ت از تولیدکنندگان برخاس//تهاند زیرا خرید ماشینآالت پیشرفته برای ارتقای کیفیت و از سویی هزینه طراحی قطعات جدید و روزآمد، نیازمند س//رمایهگذاری زیادی اس//ت و چنانچه همکاری مشترکی میان ش//رکتهای داخلی و خارجی شکل گیرد و در ای//ن می//ان ش//رکتها در بخش دانش مهندس//ی، ماش//ینآالت، تجهیزات و آزمون و کنترل، سرمایهگذاری نکنند همان ش//رایط گذش//ته تکرار خواهد شد. ازاینرو ضروری اس//ت خودروس//از خارجی برای اینکه در تجربه جدی//د خود موفق ش//ود همکاری کاملی با قطعهس//ازان ایرانی داش//ته باش//د و آنها را در زنجیره تامین خود وارد کند. اگر صنعت خودرو ایران در جریان این مش//ارکتها خواس//تار پیشرفت اس//ت باید ارتباط قوی و مستمری با قطعهسازان داخلی داشته باشد.

در ش//رایط کنونی کش//ور و در جریان توس//عه صنعت خودرو ایران همکاری با ش//ریکانی امکانپذیر است که به تش//کیل ش//رکتهای تیروان در ایران کمک کنند. البته تحقق این امر نیز مستلزم سرمایهگذاری در صنعت قطعه ایران اس//ت و چنانچه س//رمایهگذاری مناسبی در اینباره انجام نش//ود توس//عه این صنایع کلیدی ب//ا کندی همراه خواهد شد.

محسن رزمخواه عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای

خودرویی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.