خودرو سازهای چینی یارانهها را باال کشیدند

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

دولت چین توانست 2/3 میلیارد یوان معادل 333 میلی//ون دالر را از برخ//ی ش//رکتهای متقلب پس بگیرد. این را ش//یائو جی وزیر امور مالی این کش//ور اعالم کرد. این پول از ش//رکتهایی پس گرفته شده که در قال//ب کمک به برنامه ارتق//ای خودروهای با انرژی سبز یارانه گرفته اما آن را برای این کار هزینه نکردهاند. این ش//رکتها براس//اس اعالم دولت چین یارانههای گرفته شده برای توسعه خودروهای برقی را در ج//ای دیگ//ری هزینه ک//رده و حتی در برخی موارد خودروی برقی نساختهاند.

دولت مرکزی چین میلیاردها دالر خرج یارانههایی کرده که برای ارتقای خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی اختصاص یافتهاند. هدف از این کار کاهش آلودگ//ی هوای ش//هرها و تش//ویق خودروس//ازهای داخلی این کش//ور برای رس//یدن ب//ه رقبای جهانی در فناوریهای مربوط به س//اخت خودروهای برقی و پالگین هیبریدی است.

سال گذش//ته میالدی، وزارت دارایی چین پس از بررسیهای الزم درباره رسواییهای مربوط به تقلب در یارانههای خودروهای سبز به این نتیجه رسید که دهها ش//رکت در استفاده نادرست از یارانهها و تقلب در این زمینه دست داشتهاند.

خودروس//ازهای چین//ی ک//ه در ص//در آنه//ا تولیدکنن//دگان اتوب//وس قرار دارن//د، از راهکارهای زی//ادی اس//تفاده کردن//د ت//ا بتوانند دراس//تفاده از یارانهه//ای برنامه توس//عه خودروه//ای برقی تقلب کنند و موفق به این کار ش//دند. آنه//ا از روشهایی مانند تولی//د و فروش دروغین، ف//روش محصول به شرکتهای لیزینگ زیرمجموعه خود و گرفتن یارانه برای خودروهایی که حداقل استاندادرهای فنی الزم برای س//بز بودن را نداشتند، برای گرفتن این پولها استفاده کردهاند.

‹داستان‹دنبال ‹هدار ‹

سوءاستفاده از یارانههای خودروهای سبز در چین اتفاق تازهای نیس//ت و تنها به خودروسازهای داخلی این کش//ور محدود نمیشود. در اوایل سپتامبر سال گذشته (ش//هریور )95 چین 20 شرکت خودروساز دیگر را به تقلب در اس//تفاده از یارانههای سبز متهم کرد که در میان آنها نامهای جهانی چون نیس//ان و هیوندای بهچشم میخورد. پیش از آن 5 تولیدکننده اتوبوس در این کش//ور متهم به استفاده نابجا از این یارانهها ش//ده بودند. درواقع این ش//رکتها به شکل غیرمج//از و ب//دون اینک//ه صالحیت الزم را داش//ته باشند، یارانه دریافت کردند.

این شرکتها متهم به این شدند که از قوانین یارانه برای خودروهای سبز تقلب کرده و در مجموع یارانه 4/5 میلی//ارد دالری در یک س//ال برای خودروهایی گرفتند که سبز نیستند. یک روز پیش از آن نیز وزیر دارایی چین نام 5 خودروس//از را منتشر کرده بود که نزدیک به یک میلیارد یوآن معادل 051میلیون دالر یارانه غیرقانونی دریافت کردند.

اگرچ//ه در حال حاضر مهمت//ر از کمک کردن به هیبریدیها و برقیها در چین، رسوایی بهوجود آمده در تقلب ش//رکتهای مختلف اس//ت اما کمکهای یارانهای دولت به خودروهای برقی و هیبریدی باعث ش//د فروش این خودروها در سال م2015 )93-94( 4 برابر افزایش یافته و 133هزار وسیله نقلیه برقی و هیبریدی در این کشور فروخته شود.

در فهرس//تی که سپتامبر س//ال گذشته (شهریور )95 منتش//ر شد عالوه بر نیس//ان و هیوندای، نشان (برند)های تجاری جیلی، جک و یک مورد بیوایدی هم حضور دارند.

این رس//وایی ی//ک ضربه بزرگ ب//ه اعتبار صنعت خ//ودرو در چین بود و باعث ش//د دولت از رس//یدن به هدف پیشبینی شده خود یعنی فروش 007هزار دس//تگاه خ//ودروی برقی و هیبریدی تا پایان س//ال م2016 )94-95( ناامید شود.

دول//ت چین ب//ا اوضاع پی//ش آمده دیگ//ر به این زودیها برنامهای برای اختصاص یارانه به خودروهای برق//ی و هیبریدی را نخواهد داش//ت و بهجای آن به فکر افزایش اس//تانداردهای فنی ب//رای خودروهای الکتریک//ی و پالگی//ن هیبریدی اس//ت. ای//ن یعنی چینیه//ا اگر هم برنام//های ب//رای دادن یارانهها در آینده داشته باشند، ش//رایط آن را سختتر خواهند کرد تا این پولها به همه خودروها نرسد.

‹خودروهای‹الکتریکی‹در‹چین‹از‹ابتدا‹ ‹ تا‹امروز‹

صنع//ت خودروه//ای الکتریک//ی و هیبریدی در سراس//ر جهان به لطف عواملی چون حمایت دولت، تغیی//رات صنعت و تقاضای مصرفکننده ش//خصی با سرعت درحال پیش//رفت است. در چین هم این بخش با س//رعت جلو رفته و از حمایتهای دولت و بخش خصوصی بهره برده است.

چینیه//ا در س//ال م2009 )87-88( ب//رای نخس//تینبار براس//اس اعالم انجمن تولیدکنندگان خودرو این کش//ور امریکا را پشتس//ر گذاشته و با فروش 13/9 میلیون دس//تگاه در مقایسه با فروش 10/43 دستگاه خودروی امریکا، از این کشور پیشی گرف//ت. این حجم از درخواس//تها برای خودرو که بخش//ی از آن به بزرگتر شدن قشر متوسط در این کش//ور و پولدارتر ش//دن بخش بزرگی از جامعه آن بازمیگردد، باید به شکلی از سوی دولت پاسخ داده میش//د که دولت چین بهترین راه را در حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی دید.

اکن//ون هدف دولت چین این اس//ت که تا س//ال م2020 )98-99( تع//داد خودروه//ای هیبریدی و برقی که در جادههای این کش//ور تردد میکنند به یک میلیون دستگاه برسند، اگرچه با شرایط پیشرو و بازپسگی//ری یارانههایی که خ//رج چیزهایی به غی//راز خودروهای برقی و هیبریدی در این کش//ور شد، باید دید چینیها میتوانند به این هدف برسند یا خیر.

دول//ت چی//ن همچنین یک چارچوب مش//خص از سیاس//تها را برای سرعت بخش//یدن به توسعه فن//اوری خودروهای برق//ی ارائه و همزم//ان برای تش//ویق بازار برای رفتن به سمت تحقیق و توسعه نیز تالش کرده است.

چین یکی از کش//ورهای پیشرو در اس//تفاده از انرژیهای پاک مانند انرژی خورش//ید و باد اس//ت. از ای//ن رو اگر این اتفاقها نمیافتاد و ش//رکتهای خودروسازی در ازای دریافت این پولها «هیچ» به جای خودروی برقی و هیبریدی تحویل نمیدادند، ش//اید امید بیش//تری میرفت که ش//هرهای آلوده این کش//ور بهوی//ژه پکن از آلودگی کش//ندهای که دامنشان را گرفته رهایی یابند.

پکن یکی از 4 ش//هری اس//ت که قرار اس//ت در کمتر از یک دهه آینده تردد خودروی دیزلی در آن ممنوع ش//ود تا بلکه چارهای برای آلودگی این شهر باش//د. در نتیجه، پکن یا هر ش//هر دیگر در جهان اگر بخواهد اثرگذاری بیشتری در سیاستهای خود برای مبارزه با آلودگی هوا ببیند، ش//اید بهتر باشد که س//ازوکارهای قدرتمندتری برای این کار درنظر بگیرد؛ سیاس//تهایی ک//ه در مح//ل تولید خودرو روی مراحل س//اخت نظارت کند یا شاید بهتر باشد دولتها در سراسر دنیا و نه تنها در چین خود را از ماجرا کامال کنار نکشیده و به دادن مشوقها بسنده نکنند.

دولت چین حاال که پولها را از تقلبکنندهها پس گرفته باید به فکر راهکاری جدیتر برای رسیدن به اه//داف بلندپروازانهاش در بخش خودروهای پاک و رفع آلودگی هوا باشد.

چین از کش/ورهایی اس/ت که هزینههای زیادی برای توس/عه ن/اوگان خودروهای برقی و هیبریدی کرده اس/ت. دولت این کش/ور یارانه بس/یار زیادی به ش/رکتهای خودروس/ازی مختلف اختصاص داده تا صرف توسعه خودروهای پاک شود اما مشکل از جایی آغاز میشود ک/ه بدانیم این ش/رکتها به جای هزینه ک/ردن یارانهها برای خودروهای س/بز آنها را جای دیگری هزینه کردهاند.

منبع: Reuters

چینیها از روشهایی مانند تولید و فروش محصول به شرکتهای لیزینگ زیر مجموعه خود و گرفتن یارانه برای خودروهایی که حداقل استانداردهای الزم فنی سبز بودن را نداشتند برای گرفتن این یارانهها استفاده

کردهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.