اخراج‹۰۰۱۱‹نفر‹از‹کارکنان‹کارخانه‹امریکایی‹جنرال‹موتورز

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

جنرالموت//ور ب//ا تغیی//ر تولید یک خ//ودرو به تنس//ی، 1100 نفر از کارکنان خ//ود در کارخانه مونت//اژ خودروی النس//ینگ دلتا تاون ش//یپ در میشیگان را اخراج خواهد کرد.

به گزارش ایس//نا، بزرگترین خودروساز امریکا سال گذش//ته 800 ش//غل در کارخانه اسپرینگ هیل تنس//ی برای ساخت مدل جدید شاسیبلند جیامسی آکادیا اضافه کرد.

س//خنگوی جنرالموتورز اظهار ک//رد کارخانه النس//ینگ به س//اخت مدلهای بی//وک انکالو و شورولت تراورس ادامه میدهد.

جن//رال موتورز حت//ی پس از اینک//ه در ژانویه اعالم کرد یک میلیارد دالر دیگر در کارخانههای امریکایی خود سرمایهگذاری خواهد کرد، تعدیل در یک کارخانه دیگر خود را اعالم کرد.

دونال//د ترام//پ، رییسجمه//وری امری//کا، در راس//تای وع//ده انتخاباتی خ//ود ب//رای افزایش فرصتهای ش//غلی تولی//دی در امریکا و ممانعت از س//رمایهگذاری صنعت خ//ودرو در مکزیک، از جنرالموتورز و س//ایر خودروسازان خواسته است خودروهای بیشتری در این کشور تولید کنند.

جنرالموتورز اعالم کرده اس//ت ی//ک میلیارد دالر س//رمایهگذاری به این شرکت امکان خواهد داد 1500 ش//غل امریکایی را ایجاد و حفظ کند اما مش//خص نکرده چه مشاغلی قرار است حذف شوند.

این خودروس//از امریکایی در نوامبر اعالم کرده ب//ود زمانی ک//ه ش//یفت س//وم در کارخانههای لورداس//تون اوهایو و النس//ینگ گران//د ریور در ژانویه به پایان برسد، حدود 2000 شغل را حذف خواهد کرد. این ش//رکت در دس//امبر اعالم کرد قصد دارد ش//یفت دوم را لغو کند و حدود 1300 ش//غل در کارخانه مونتاژ دیترویت همترامک در مارس حذف میکند.

به گزارش رویترز، تعدیل این مش//اغل به دلیل تقاضای کمتر برای خودروهای سواری بوده است زیرا امریکاییها ترجیح میدهند شاس//یبلندها و خودروهای بزرگتر دیگر را خریداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.